مشاهده همه 18 نتیجه


 • پکیج زمینی کالورپک پلاس

  پکیج زمینی کالورپک پلاس CP85

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  85000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس استاندارد 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی کالورپک پلاس

  پکیج زمینی کالورپک پلاس CP65

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  65000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی کالورپک پلاس

  پکیج زمینی کالورپک پلاس CP45

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  45000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی کالورپک پلاس

  پکیج زمینی کالورپک پلاس CP36

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  36000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP200-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  200000 kcal/h
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 C°
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 bar
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک بلند CP200

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  200000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP160-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  160000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک بلند CP160

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  160000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP125-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  125000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک بلند CP125

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  125000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  5
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP85-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  85000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP65-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  65000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک بلند CP85

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  85000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP45-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  45000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک بلند CP65

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  65000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک بلند CP45

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  45000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  5
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP36-S

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  36000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  0
  اطلاعات بیشتر
 • پکیج زمینی

  پکیج زمینی

  ویژگی‌ها
  • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  36000 کیلوکالری بر ساعت
  • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
  • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
  • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
  4.9
  اطلاعات بیشتر