اتصالات لوله کشی آب سرد و گرم

اتصالات لوله کشی

در ﻟﻮﻟﻪ کشی آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ دادن ﻟﻮﻟـﻪ ، اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اتصالات لوله کشی ﯾﺎ وﺻﺎﻟﻪ ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت در دو ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ (دﻧﺪه ای) و ﺟﻮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﭘﯿﭽـﯽ ﯾـﺎ دﻧـﺪه ای ﺳـﻔﯿﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد.

اﺳﺘﻔﺎده از اتصالات دﻧﺪه ای ﻏﯿﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟـﻪﻫـﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد. ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اتصالات لوله‌کشی تجهیزاتی بسیار مهم و کاربردی در لوله‌کشی ازجمله لوله‌کشی آب بوده که موارد استفاده آن‌ها در ادامه آورده شده است:
تغییر دادن جهت لوله
تغییر دادن اندازه لوله
متصل کردن انواع تجهیزات دیگر به لوله
مسدودسازی مسیر لوله
برای انجام هر یک از موارد بالا از نوع اتصال مناسب آن استفاده می‌شود. انواع اتصالات لوله‌کشی فلزی و پلاستیکی بسیار متنوع هستند و به‌طورکلی انواع اتصالات لوله‌کشی آب را می‌توان به شکل زیر دسته‌بندی می‌شوند:
زانویی، سه‌راهی، تبدیل، مهره‌ماسوره، چهارراه، بوشن، فلنج، اتصالات جوشی، اتصالات پرسی، اولت، مغزی، کپ
اکنون با ذکر مطالب بالا می‌توانیم به شرح هر یک از اتصالات فلزی مهم لوله‌کشی آب بپردازیم.

انواع اتصالات لوله کشی آب

زاﻧﻮﯾﯽ اتصالات لوله کشی

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ اﻧﺪازه 90 ﯾﺎ 45 درﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار می‌ﮔﯿـﺮد. ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺷﺎﻣﻞ زاﻧﻮی ﻗﺎﺋﻢ 90 درجه-زانوی روﭘـﯿﭻ و ﺗـﻮﭘﯿﭻ 90 درﺟـﻪ ﯾـﺎ ﭼﭙﻘـﯽ-زاﻧﻮی روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ 45 درجه و زانوی تبدیل می باشد.

زانویی در امر لوله‌کشی آب بسیار پراستفاده بوده و شامل انواع مختلفی می‌شود:

زانو تبدیل

این زانویی با توانایی تغییر هم‌زمان جهت و سایز لوله موجب کاهش استفاده از اتصالات در سیستم لوله‌کشی می‌شود. همچنین این تغییر هم‌زمان باعث کاهش اثر اغتشاش و توربولانس جریان شده و خوردگی‌های ناشی از آن را کم می‌کند که این ویژگی‌ها از افت فشار شدید نیز جلوگیری می‌‌کنند.

زانویی خم

زانویی‌هایی با شعاع بزرگ هستند و به دلیل شعاع بلند و تغییر تدریجی جهت لوله افت فشار کمتری دارند. شعاع زانویی با شعاع‌های 3d و 5d موجود می‌باشد که d به معنای شعاع لوله بوده و منظور شعاع ۳ برابر و ۵ برابر لوله است.

زانویی دست‌ساز

این نوع زانویی استاندارد نبوده و به دلیل هزینه بالای ساخت زانویی‌های بزرگ معمولاً در سایزهای بزرگ به‌صورت دستی و با جوشکاری ۲، ۳ یا ۵ قسمت لوله تولید می‌‌شوند.

زانویی شعاع بلند

شعاع این نوع زانویی ۱.۵ برابر قطر نامی لوله بوده و اغلب در سیستم‌هایی که باید افت فشار کمی داشته باشند استفاده می‌شود.

زانویی شعاع کوتاه

شعاع این نوع زانویی برابر با سایز نامی لوله بوده و در مکان‌هایی با فضای کمتر استفاده می‌شود. تغییر جهت ناگهانی زانویی شعاع کوتاه سبب می‌شود تا افت فشار بیشتری به وجود آید.

زاﻧﻮﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ 90 درجه

این نوع از زانویی جهت لوله را تغییر می‌دهد (برای مثال اگر جهت لوله مستقیم باشد با زانویی ۹۰ درجه می‌توانید ادامه لوله را به سمت بالا، پایین، راست یا چپ ببرید). زانویی ۹۰ درجه دارای دو نوع شعاع کوتاه و شعاع بلند است.

وﺻﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه90 درﺟﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ وﺻﺎﻟﻪ در دو ﺳﺮ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

انواع زانویی برحسب درجه خم

زاﻧﻮﯾﯽ 45 درجه

این نوع زانویی در میان دو لوله وصل می‌شود و جهت آن را ۴۵ درجه عوض می‌کند (ادامه خط لوله به حالت مورب می‌شود). ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زاﻧﻮﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ 90 درجه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ،ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 45 درجه ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ گیرد.

در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬـﺖ و اﻧﺤـﺮاف 90 درجه ای ﻟﻮﻟـﻪ ﮐﺸـﯽ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ زاﻧﻮﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻟﻮﻟﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺗﺼـﺎل دو ﻋـﺪد زاﻧﻮﯾﯽ 45 درجه و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻐﺰی ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در دو ﺳـﺮ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

زانویی ۱۸۰ درجه (برگشت)

این زانویی در نوع شعاع بلند و کوتاه تولیدشده که جهت تغییر جهت کامل (۱۸۰ درجه) لوله‌ها کاربرد دارد. به دلیل قیمت بالای این زانویی گاهی از دو زانویی ۹۰ درجه در کنار هم به‌جای یک زانویی ۱۸۰ نیز استفاده می‌شود.

زاﻧﻮﯾﯽ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ 90 درجه

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زاﻧﻮي ﭼﭙﻘﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زاﻧﻮﯾﯽ ﻗـﺎﺋﻢ 90 ﺑـﻮده وﻟـﯽ در دو ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻢ ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺤـﻞ اﺗﺼـﺎل از رو و دﯾﮕﺮی از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

توصیه می شود:  تاسیسات آتش نشانی ساختمان چیست؟

نکته:ﮐﺎرﺑﺮد زاﻧﻮي روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ 45 درجه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﭙﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ اﻧﺤـﺮاف آن 45 درﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زاﻧﻮي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در دو ﺳﺮ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺗﺼـﺎل ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ ﻗﻄﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳﺘﻔﺎده میشود.

انواع زانویی‌ها بر حسب نوع اتصال

ﺳﻪ راﻫﯽ

از اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻪ راﻫﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ-ﺳﻪ راﻫﯽ 45 درجه- ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎده و روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

سه‌راهی قسمت کوچکی از لوله است و یک انشعاب ۹۰ درجه در وسط آن وجود دارد. کاربرد اساسی سه‌راهی انشعاب گیری و استفاده از سیال خط اصلی بوده و دو نوع سه‌راهی مساوی و تبدیلی (نامساوی) در لوله‌کشی استفاده می‌شوند.

سه‌راهی مساوی

قطر انشعاب این سه‌راهی با قطر لوله اصلی یا هدر یکسان می‌باشد.

سه‌راهی تبدیلی

این سه‌راهی قطر کوچک‌تری از خط اصلی دارد.

سه‌راهی Wye  یا جانبی

این نوع سه‌راهی انشعابی غیر از ۹۰ درجه می‌سازد (معمولاً ۴۵ درجه) که اتصال لوله با آن زاویه به لوله دیگر را ممکن می‌سازد.

ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ

ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﺻﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻧﺸـﻌﺎب و اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾـﻦ ﺳـﻪ راﻫـﯽ از داﺧـﻞ دﻧـﺪه ﺷـﺪه و ﺑـﺮای اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف90درجه و ﻫﻢ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ استفاده میشود.

ﺳﻪ راﻫﯽ 45

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه و در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓـﺮاوان دارد وﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 45 ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮد. اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﺪه از داﺧﻞ و روﭘﯿﭻ ﺗـﻮﭘﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿـﺪ میﺷﻮد.

انواع اتصالات لوله کشی فلزی

تبدیل

تبدیل سایز لوله را تغییر می‌دهد که دارای دو نوع هم‌مرکز و غیر هم‌مرکز است.

تبدیل هم‌مرکز یا مخروطی

زمانی که نیاز باشد ارتفاع محور مرکزی لوله بزرگ و لوله کوچک ثابت بماند از این نوع تبدیل استفاده می‌شود. که هر دو انتهای آن در یک راستا بوده و محور مرکزی لوله را در یک ارتفاع یکسان حفظ می‌کند.

تبدیل غیر هم‌مرکز

در تبدیل غیر هم‌مرکز محور هر دو انتهای تبدیل متفاوت بوده از این تبدیل زمانی استفاده می‌شود. که باید تنها ارتفاع یکی از سطوح لوله ثابت بماند. این تبدیل ارتفاع پایین لوله را در یک سطح نگه می‌دارد.

تبدیل SWAGE

این تبدیل نیز دارای دو نوع هم‌مرکز و غیر هم‌مرکز بوده و داراب سایز کوچک‌تری می‌باشد. که جهت اتصال لوله‌های کوچک‌تر دنده‌ای یا ساکت ولد کاربر دارد. این نوع تبدیل می‌تواند تخت یا دنده‌ای یا یک انتهای تخت و یک انتهای دنده‌ای باشد و در سیستم‌های فشارقوی پراستفاده است.

بوشن

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ دو وﺻﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج دارای دﻧﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺑﻮﺷﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﺋﺸﻦ ﺳﺎده-ﺑﻮﺷﻦ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

کاربرد بوشن کوپل کردن دو لوله است و در انواع زیر موجود می‌باشد:

بوشن کوپلینگ

انتهای این بوشن به شکل دنده‌ای یا ساکت ولد است و برای اتصال لوله‌هایی با قطر کمتر کاربرد دارد.

نیم بوشن

این قطعه در لوله‌هایی که دارای قطر کمی هستند به کار رفته با این تفاوت که یک سمت آن دنده‌ای مانند خواهد بود.

ﺑﻮﺷﻦ ﺳﺎده

ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از داﺧﻞ دﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾـﻦ وﺻـﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﻮﺷﻦ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺷﻦ ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ در دو ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رو و دﯾﮕﺮی از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﺑﻮﺷﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ

اﯾﻦ ﺑﻮﺷﻦ از ﭼﺪن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ دو ﺳﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑـﺎ ﻗﻄﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. این بوشن شبیه به تبدیل هم‌مرکز بوده و جهت اتصال لوله‌هایی با اندازه متفاوت استفاده می‌شود.

انواع کوپلینگ‌ها بر اساس شکل ظاهری

ﭼﻬﺎر راﻫﯽ

وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﺳﺎده و ﺗﺒﺪﯾﻞ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه و ﺟﻬـﺖ اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر راﻫﯽ ﺳﺎده و ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع وﺻـﺎﻟﻪﻫـﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﭼﻬﺎر راﻫﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﻮد.

توصیه می شود:  ضد عفونی کردن آب استخر

این نوع از اتصالات لوله‌کشی دارای یک ورودی و سه خروجی یا برعکس می‌باشد. چهار راه فورج شده عموماً در سیستم آتش‌نشانی اسپرینکلر کاربرد دارد.

ﻣﻐﺰی

از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه دو ﺳﺮ دﻧﺪه و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ آﻫﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﮐـﻪ دو ﺳـﺮ آن از ﺧﺎرج دﻧﺪه ﻣﯽﮔﺮدد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در اتصالات لوله کشی از مغزی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص اﺗﺼـﺎل دو وﺻﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﻐﺰی ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰی رو ﭘﯿﭻ ﺳﺎده- روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﺗﺒـﺪﯾﻞ و روﭘـﯿﭻ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ.

از ﻣﻐـﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺷﻦ و ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

نکته: از ﻣﻐﺰی ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ روﭘﯿﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻬﺮم ﻣﺎﺳﻮره

وﺻﺎﻟﻪ ای ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻗﺴﻤﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ از دو ﻗﺴـﻤﺖ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روی ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮه واﺳﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺟﺰای اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط دادن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻓﺎﺿﻼت و ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﻟﻮﻟـﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدی دارد.

نکته:ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮه و ﻣﺎﺳﻮره ﺣﺘﻤﺎً از آﭼﺎر ﮐﻼﻏﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

درپوش اتصالات لوله کشی

وﺻﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود.

درﭘﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﯿﭻ از رو دﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﻞ آﭼﺎرﮔﯿﺮی آن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻬﺎر ﮔﻮش اﺳـﺖ.

اﯾـﻦ وﺳـﯿﻠﻪ برای اتصالات لوله کشی ﻓﺎﺿﻼب در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

نکته: در اﺗﺼﺎل ﭘﯿﭽﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ:

1-داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ و اﺗﺼـﺎﻻت از روﻏـﻦ و ﻣـﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ

2-ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ دﻧﺪه ﺷﺪه ﻃـﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﯿﭽﯾـﺪن در ﻣﺤـﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻟﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮازم اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻠﻨﭻ

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪور ﭼﺪﻧﯽ است ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﻨﭽﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﻨﭻ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻧﻮع ﺑﯽ دﻫﺎﻧﻪ آن را ﻓﻠﻨﭻ ﮐﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺮای آب ﺑﻨﺪی اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﻨﭽﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از واﺷﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ واﺷﺮ ﺑـﯿﻦ ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎل و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭽﻬﺎی ﻓﻠﻨﭻ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭘﯿﭽﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاﺑﺮ روي واﺷﺮ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.واﺷﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ورق ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ،ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﻨﺠﯿﺪ دار،ﭘﻨﺒـﻪ ﻧﺴـﻮز،ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰی ﻧـﺮم ﻣﻮﺟﺪار ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.واﺷﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ درون ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﻨﭻ ﻫﺎ ﻧﺼـﺐ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ،اﻏﻠﺐ در ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﻠﻨﭽﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﻠﻨﭻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای آب ﺑﻨﺪی اﺗﺼﺎل واﺷـﺮی در ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ:وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﻨﭽﻬﺎ درز ﺟﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ واﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

دیگر اتصالات لوله‌کشی آب

کپ یا درپوش لوله: کپ انتهای را پوشش داده و جهت کور کردن سیستم لوله‌کشی و یا ایجاد خط انتظار (جهت ادامه لوله‌کشی در آینده) کارایی دارد.

اتصالات مهره‌ماسوره‌ای: این اتصالات جایگزین خوبی جهت اتصال فلنجی در سیستم‌های فشار پایین و کوچکی هستند که باز و بسته کردن لوله و تجهیزات آن‌ها از حد معمول بیشتر باشد. مهره‌ماسوره شامل نری، مادگی و مهره واسط است.

سر دنده: سر دنده بخشی از لوله است که دارای یک یا دو سر رزوه دار می‌باشد و جهت متصل نمودن لوله‌ها و شیرآلات کاربرد دارد.

اتصالات جوشی: اتصالات جوشی از انواع اتصالات لوله‌کشی فلزی می‌باشد و با به حد ذوب رساندن لوله‌های فلزی در محل اتصال، لوله‌ها در هم ادغام‌شده که به آن اتصال جوشی می‌گویند.

اتصالات پرسی: اتصالات پرسی یک نوع از اتصالات لوله‌کشی آب ساختمان بوده و جهت نصب لوله‌های ۵ لایه به دلیل انشعاب‌های متعدد این لوله‌ها، این روش رایج است. در این نوع اتصال با استفاده از یک حلقه و توسط ابزار مخصوص لوله پرس می‌شود.

در صورت تمایل برای مطالعه مقالات مرتبط دیگر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

لوله های گالوانیزه و انواع آن

آخرین آپدیت؛ آبان ۱۴۰۰

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید