فروش تجهیزات گرمایشی و استخر
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اتصالات لوله کشی آب سرد و گرم

اتصالات لوله کشی:

در ﻟﻮﻟﻪ کشی آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ دادن ﻟﻮﻟـﻪ ، اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اتصالات لوله کشی ﯾﺎ وﺻﺎﻟﻪ ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت در دو ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ (دﻧﺪه ای) و ﺟﻮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺳﺮد و ﮔﺮم و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮع ﭘﯿﭽـﯽ ﯾـﺎ دﻧـﺪه اي ﺳـﻔﯿﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد.

اﺳﺘﻔﺎده از اتصالات دﻧﺪه ای ﻏﯿﺮ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد.

ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

1-زاﻧﻮﯾﯽ اتصالات لوله کشی:

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دادن ﺑﻪ اﻧﺪازه 90 ﯾﺎ 45 درﺟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد.

ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﺷﺎﻣﻞ زاﻧﻮی ﻗﺎﺋﻢ 90 درجه-زانوی روﭘـﯿﭻ و ﺗـﻮﭘﯿﭻ 90 درﺟـﻪ ﯾـﺎ ﭼﭙﻘـﯽ-زاﻧﻮی روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ 45 درجه و زانوی تبدیل می باشد.

زاﻧﻮﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ 90 درجه:

وﺻﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه90 درﺟﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ وﺻﺎﻟﻪ در دو ﺳﺮ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

زاﻧﻮﯾﯽ 45 درجه:

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زاﻧﻮﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ 90 درجه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ،ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 45 درجه ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ گیرد.

در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬـﺖ و اﻧﺤـﺮاف 90 درجه ای ﻟﻮﻟـﻪ ﮐﺸـﯽ ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪ زاﻧﻮﯾﯽ ﻗﺎﺋﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ در ﻟﻮﻟﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺗﺼـﺎل دو ﻋـﺪد زاﻧﻮﯾﯽ 45 درجه و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﻐﺰی ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در دو ﺳـﺮ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

زاﻧﻮﯾﯽ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ 90 درجه:

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زاﻧﻮي ﭼﭙﻘﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زاﻧﻮﯾﯽ ﻗـﺎﺋﻢ 90 ﺑـﻮده وﻟـﯽ در دو ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻢ ﻗﻄﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺤـﻞ اﺗﺼـﺎل از رو و دﯾﮕﺮی از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

نکته:ﮐﺎرﺑﺮد زاﻧﻮي روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ 45 درجه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﭙﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﮐـﻪ اﻧﺤـﺮاف آن 45 درﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

زاﻧﻮي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ :

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در دو ﺳﺮ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه و ﺑﺮای اﺗﺼـﺎل ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺎ ﻗﻄﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳﺘﻔﺎده میشود.

اتصالات لوله کشی

2-ﺳﻪ راﻫﯽ:

از اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻪ راﻫﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ-ﺳﻪ راﻫﯽ 45 درجه- ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎده و روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ:

ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد وﺻﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻧﺸـﻌﺎب و اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾـﻦ ﺳـﻪ راﻫـﯽ از داﺧـﻞ دﻧـﺪه ﺷـﺪه و ﺑـﺮای اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف90درجه و ﻫﻢ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ استفاده میشود.

ﺳﻪ راﻫﯽ 45:

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﻗﺎﺋﻢ از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه و در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻓـﺮاوان دارد وﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 45 ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ:

ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻧﺪه از داﺧﻞ و روﭘﯿﭻ ﺗـﻮﭘﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3-بوشن:

اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ دو وﺻﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎرج دارای دﻧﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺑﻮﺷﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﺋﺸﻦ ﺳﺎده-ﺑﻮﺷﻦ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻮﺷﻦ ﺳﺎده:

ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ از داﺧﻞ دﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾـﻦ وﺻـﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻢ ﻗﻄﺮ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﻮﺷﻦ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ:

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺷﻦ ﺳﺎده اﺳﺖ وﻟﯽ در دو ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از داﺧﻞ و ﺧﺎرج دﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رو و دﯾﮕﺮی از داﺧﻞ دﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺑﻮﺷﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ:

اﯾﻦ ﺑﻮﺷﻦ از ﭼﺪن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﻄﺮ دو ﺳﺮ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑـﺎ ﻗﻄﺮﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

4- ﭼﻬﺎر راﻫﯽ:

وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﺳﺎده و ﺗﺒﺪﯾﻞ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷـﺪه و ﺟﻬـﺖ اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر راﻫﯽ ﺳﺎده و ﭼﻬﺎرراﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻧﻮع وﺻـﺎﻟﻪ ﻫـﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎدر ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از اﺗﺼﺎل اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﭼﻬﺎر راﻫﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻢ ﺧﻮدداري ﻣﯽ ﺷﻮد.

5- ﻣﻐﺰي:

از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎه دو ﺳﺮ دﻧﺪه و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ آﻫﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﮐـﻪ دو ﺳـﺮ آن از ﺧﺎرج دﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در اتصالات لوله کشی از مغزی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﺟﺰاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص اﺗﺼـﺎل دو وﺻﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻣﻐﺰی ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰی رو ﭘﯿﭻ ﺳﺎده- روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﺗﺒـﺪﯾﻞ و روﭘـﯿﭻ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

از ﻣﻐـﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ روﭘﯿﭻ ﺗﻮﭘﯿﭻ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺷﻦ و ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

نکته: از ﻣﻐﺰی ﻫﺎي ﺗﺒﺪﯾﻞ روﭘﯿﭻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻄﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

6-ﻣﻬﺮم ﻣﺎﺳﻮره:

وﺻﺎﻟﻪ ای ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎل دو ﻗﺴﻤﺖ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻪ از دو ﻗﺴـﻤﺖ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روي ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮه واﺳﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﺟﺰای اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ وﺻﺎﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن در ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ آب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻓﺎﺿﻼت و ﻣﺪارﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻً در ﺗﻌﻤﯿـﺮات ﻟﻮﻟـﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زﯾﺎدي دارد.

نکته:ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻬﺮه و ﻣﺎﺳﻮره ﺣﺘﻤﺎً از آﭼﺎر ﮐﻼﻏﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

7-درپوش اتصالات لوله کشی:

وﺻﺎﻟﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

درﭘﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﯿﭻ از رو دﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﻞ آﭼﺎرﮔﯿﺮی آن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭼﻬﺎر ﮔﻮش اﺳـﺖ.

اﯾـﻦ وﺳـﯿﻠﻪ برای اتصالات لوله کشی ﻓﺎﺿﻼب در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﯾﺎ درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

نکته: در اﺗﺼﺎل ﭘﯿﭽﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ:

1-داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ و اﺗﺼـﺎﻻت از روﻏـﻦ و ﻣـﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ

2-ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ دﻧﺪه ﺷﺪه ﻃـﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﯿﭽﯾـﺪن در ﻣﺤـﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻟﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮازم اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

8-ﻓﻠﻨﭻ:

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪور ﭼﺪﻧﯽ است ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﻨﭽﯽ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﻨﭻ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

ﻧﻮع ﺑﯽ دﻫﺎﻧﻪ آن را ﻓﻠﻨﭻ ﮐﻮر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺑﺮای آب ﺑﻨﺪی اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﻨﭽﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از واﺷﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ واﺷﺮ ﺑـﯿﻦ ﺳﻄﻮح اﺗﺼﺎل و ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﭽﻬﺎی ﻓﻠﻨﭻ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﭘﯿﭽﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاﺑﺮ روي واﺷﺮ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.واﺷﺮﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ورق ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ،ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﻨﺠﯿﺪ دار،ﭘﻨﺒـﻪ ﻧﺴـﻮز،ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰی ﻧـﺮم ﻣﻮﺟﺪار ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﻓﺸﺎر اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.واﺷﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﮐﻪ درون ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﻨﭻ ﻫﺎ ﻧﺼـﺐ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ،اﻏﻠﺐ در ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻓﻠﻨﭽﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درون ﯾﮏ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﻠﻨﭻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای آب ﺑﻨﺪی اﺗﺼﺎل واﺷـﺮی در ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ:وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﻨﭽﻬﺎ درز ﺟﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ واﺷﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

در صورت تمایل برای مطالعه مقالات مرتبط دیگر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

لوله های گالوانیزه و انواع آن

دیدگاه‌های نوشته

*
*

Call Now Buttonتماس با ما