پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج چگالشی از جدیدترین سیستم‌های گرمایشی محسوب می‌شود که به نام Condensing boiler مشهور است. این پکیج‌ها دارای راندمان بالا هستند و امروزه در اکثر خانه‌ها یافت می‌شود. پکیج‌ها می‌توانند گاز تولید شده از سوختن سوخت‌هایی مانند گاز و نفت را جمع‌آوری کنند و از آن برای گرم کردن آب ورودی به سیستم استفاده کنند و در هزینه‌ها صرفه‌جویی نموده و انتشار کربن را در این فرآیند کاهش دهند.

پکیج چگالشی چگونه کار می‌کند؟

پکیج چگالشی از فناوری چگالش برای استفاده بهتر از گرمای تولید شده استفاده می‌کند. هنگامی که سوختی مانند گاز یا نفت سوزانده می‌شود، گازها از طریق دودکش آزاد می‌شوند. این گازها در یک سیستم بویلر بخار غیر متراکم رها می‌شوند و پتانسیل گرمایش آن‌ها از بین می‌رود. با این حال، در پکیج چگالشی، گازهای گرم از طریق یک مبدل حرارتی در مدار اولیه به سیستم بازگردانده می‌شوند. به طور کلی هوای گرم متراکم شده و باعث ایجاد قطرات یا بخار آب می‌شود که سپس جمع‌آوری شده و از طریق یک زهکش دفع می‌شوند.

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

مشاهده انواع تاسیسات گرمایشی

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

پکیج چگالشی

بسته به نوع پکیج، مدار اولیه سپس گرما را به مدار گرمایش (رادیاتور) یا آب گرم خانگی منتقل می‌کند. در دیگ‌های ترکیبی، آب گرم معمولاً از طریق یک مبدل حرارتی ثانویه به نام صفحه به صفحه گرم می‌شود. در یک دستگاه فقط گرما، آب گرم خانگی گرم می‌شود و در یک سیلندر ذخیره می‌شود. پکیج چکالشی انواع مختلفی دارد که از جمله می‌توان به پکیج ترکیبی، پکیج گرمایشی و پکیج سیستمی اشاره نمود. پکیج‌های چگالشی در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد کار می‌کنند و آب گرم حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد دما دارد. ﺷﻜﻞ زیر نمایی از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و تقسیم انرژی را در پکیج‌ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، گرمای ورودی به سیستم به دو ﻧﻮع زیر دسته بندی می‌شود:

💠 محسوس

💠 ﻧﻬﺎن

ﺗﻮاﻧﺎیی اصلی پکیجﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی

اﺳﺘﻔﺎده از انرژی نهانی است ﻛﻪ در ﮔﺎز هاي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن در سیستم‌های چگالشی بیش از 96 درﺻﺪ گرمای ورودی به آب ﻣﻨﺘﻘﻞ میﺷﻮد.

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی

اﺳﺘﻔﺎده از سیستم‌های چگالشی علاوه بر ﺻﺮﻓﻪجویی در ﻣﺼﺮف انرژی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آلودگی هوا نیز خواهد ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺣﺪود ۲۰٪ ار آلودگی 2CO  در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دلیل ﻣﺼﺎرف ناشی از ﮔﺮﻣﺎیش خانگی است.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ و پکیج‌های ﻣﻌﻤﻮلی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ سیستم‌های چگالشی منجر به آﻟﻮدگی CO2 به میزان ۱۵ ﺗﺎ ٪۳۰ ﺧﻮاﻫﺪ شد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ این، قوانینی در ﻛﺸﻮر وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آوریل ۲۰۰۵ ﺗﻤﺎم سیستمﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ باید دارای اﻧﺮژ A و B ﺑﺎﺷﻨﺪ. در آن زﻣﺎن، ﺗﻨﻬﺎ سیستم‌های چگالشی ﻗﺎدر ﺑﻪ ارضای چنین ﺷﺮطی ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا نیز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف انرژی باعث کاهش هزینه‌های مصرفی میﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی پکیجﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی از نوع ﭼﮕﺎلشی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۵/۱۷ میلیون ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار تولید CO2 خواهیم داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ۵/۱ میلیون یورو در هزینه ﺳﻮﺧﺖ میﺷﻮد.

نقشه پکیج چگالشی

چگونه بفهمیم که پکیج ما از نوع پکیج چگالشی است؟

افراد بسیاری در خانه‌ها از پکیج استفاده کرده‌اند و تا کنون به نوع پکیج توجه نکرده‌اند. حال ممکن است این سوال پیش آید که چگونه بفهمیم پکیج ما چگالشی است؟ در پاسخ باید گفت، ۳ راه برای این موضوع وجود دارد:

زمان نصب

پیکج‌هایی که پس از آوریل ۲۰۰۵ نصب شده‌اند، همگی از نوع چگالشی هستند؛ بنابراین می‌توانید زمان نصب پکیج را بررسی کنید و نوع پکیج را تشخیص دهید.‌

بررسی دودکش

در صورتی که پکیج شما دارای دودکش فلزی برای گازهای اضافی باشد، ممکن است پکیج از نوع چگالشی نباشد. دودکش‌های متراکم از طریق دیوار یا سقف خارجی به بیرون هدایت می‌شوند.

بررسی بخار و لوله تخلیه

در صورتی که بخار خروجی از دودکش را مشاهده کنید و ببینید یک لوله پلاستیکی سفید با زه‌کشی دارید، مشخص می‌شود که پکیج شما از نوع چگالشی است.

مهم‌ترین مزایای پکیج چگالشی

مهمترین مزیت پکیج چگالشی در مقایسه با سایر پکیج‌ها نرخ بهرهوری بالای ۹۰٪ است که شامل مصرف بهینه در هزینه، اشغال فضای کمتر و کاهش تولید کربن است. طول عمر دیگ چگالشی بر اساس کیفیت ساخت و مدل و کاربرد متفاوت است. طول عمر دیگ چگالشی از طریق سرویس‌های دورهای افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه پکیج‌ها سوخت کمتری مصرف می‌کنند و آلودگی کمتری تولید می‌کنند، دوستدار محیط زیست محسوب می‌شوند. پکیج چگالشی می‌تواند ۱۱٪ گرما با به خود جذب کرده و از گرمای گازهای حاصل از احتراق خروجی از دودکش برای گرم کردن آب استفاده می‌شود و به گونه‌ای با این عمل بازیافتی گرما در پکیج جذب می‌شود.

کاربرد پکیج چگالشی

تفاوت بین پکیج معمولی و پکیج چگالشی

مهمترین تفاوت بین پکیج معمولی و پکیج چگالشی نحوه عملکرد آن است. در پکیج‌های معمولی به محض باز کردن شیر به آب گرم دسترسی نخواهید داشت و مجور هستید چند ثانیه صبر کنید تا آب گرم شود. در پکیج چگالشی به دلیل وجود مبدل حرارتی، به محض باز کردن شیرآب، به آب گرم دسترسی دارید. در جدول زیر سایر تفاوت‌های این دو پکیج را به اختصار توضیح می‌دهیم:

پکیج معمولی پکیج چگالشی
محفظه احتراق تک کاهش تولید کربن مونواکسید
دمای احتراق 180 درجه هزینه کمتر
هدر رفت 30% دما عمر طولانی
تولید دی اکسید کربن بیشتر دارای یک یا چند مبدل حرارتی
هزینه بیشتر دارای دودکش متراکم
عمر کوتاه و نیاز به سرویس​ها و تعمیر بازیافت گاز خروجی

خوشبختانه امروزه پکیج چگالشی از محبوب​ترین نمونه‌​های پکیج به شمار می​‌رود و به دلیل برخورداری از راندمان بالا، کاملاً مقرون به صرفه است و در حین مصرف از تولید گازهای گلخان‌ه​ای می​‌کاهد. اگر به دنبال بروز رسانی​ مدل​‌های قدیمی‌​تر هستید، کافی است همین حالا با آذران استور امرتات تماس بگیرید و از ما مشاوره دریافت کنید.

به‌روز شده در ۷ تیر ۱۴۰۱

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید