فروش تجهیزات گرمایشی و استخر
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

اساس کار پکیج های چگالشی

در پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی براي ﮔﺮم ﻛﺮدن آب از مشعلﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﮔﺎز ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده میکنند.

واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺣﺘﺮاق ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳر اﺳﺖ:

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2 + energy

ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از اﻳﻦ فرآیند ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، گازهایﺧﺮوﺟﻲ داراي رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ این دﻣﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ نیز دارﻧﺪ.

ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ و پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی ﺑﺎ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲﮔﺮﻣﺎي ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ،ﻛﻪ در سیستمﻫﺎي ﻫﻤﺮفتی به طور مستقیم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺗﺨﻠﻴﻪ میﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎزده سیستم ﮔﺮﻣﺎیشی را افزایش میدﻫﻨﺪ.

دﻣﺎيﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در ﻳﻚ بویلر ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ  در ﺣﺪود 150 درﺟﻪ سانتی گراد و یا بیشتر اﺳﺖ.

در حالی که ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از سیستم‌های چگالشی و ﺟﺬب گرمای این ﮔﺎزﻫﺎ:

دﻣﺎي ﺧﺮوج آنها ﺑﻪ ﺣﺪود 5 درﺟﻪ سانتی گراد ﻛﺎﻫﺶ میﻳﺎﺑﺪ.

ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از این ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ آب ﻣﻮﺟﻮد در سیستم ﻣﻨﺘﻘﻞ میشود.

آن را پیش ﮔﺮم میﻛﻨﺪ.

این ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ انرژی مورد نیاز ﺑﺮاي ﮔﺮم ﻛﺮدن آب میﺷﻮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ این، در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﺨﺎر آب چگالیده ﺷﺪه و از گرمای آن اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد.

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن تبخیر آب بسیار زیاد اﺳﺖ ﻣﻘﺪار انرژی آزاد ﺷﺪه از ﭼﮕﺎﻟﺶ آب بسیار زیاد اﺳﺖ.

ﺑﻪ همین دلیل پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی به ﮔﻮﻧﻪاي ﻃﺮاﺣﻲ میﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ بیشترین میزان ﭼﮕﺎﻟﺶ را نتیجه دهند.

ﺷﻜﻞ زیر نمایی از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و تقسیم انرژی را در پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی ﻧﺸﺎن میدﻫﺪ.

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ گرمای ورودی به سیستم به دو ﻧﻮع:

  • محسوس
  • ﻧﻬﺎن دسته بندی میشود.

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اصلی پکیجﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی:

اﺳﺘﻔﺎده از انرژی نهانی میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﮔﺎز هاي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن در سیستم های چگالشی بیش از 96 درﺻﺪ گرمای ورودی به آب ﻣﻨﺘﻘﻞ میﺷﻮد.

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی

اﺳﺘﻔﺎده از سیستم های چگالشی علاوه بر ﺻﺮﻓﻪجویی در ﻣﺼﺮف انرژی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آلودگی هوا نیز خواهد ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺣﺪود 20% ار آلودگی 2CO  در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دلیل ﻣﺼﺎرف ناشی از ﮔﺮﻣﺎیش خانگی میﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ و پکیج‌های ﻣﻌﻤﻮلی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ سیستم‌های چگالشی منجر به آﻟﻮدگی CO2 به میزان 15 ﺗﺎ %30 ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ این، قوانینی در ﻛﺸﻮر وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آوریل 2005 ﺗﻤﺎم سیستمﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ باید دارای اﻧﺮژ A و B ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در آن زﻣﺎن، ﺗﻨﻬﺎ سیستم های چگالشی ﻗﺎدر ﺑﻪ ارضاي چنین ﺷﺮطی ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا نیز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف انرژی باعث کاهش هزینه های مصرفی میﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي پکیجﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی از نوع ﭼﮕﺎلشی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺳﺎﻻﻧﻪ 5/17 میلیون ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار تولید CO2 خواهیم داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 5/1 میلیون یورو در هزینه ﺳﻮﺧﺖ میﺷﻮد.

برای مشاهده دسته بندی محصولات شاخه پکیج گرمایشی کالورپک روی لینک زیر کلیک کنید:

پکیج زمینی کالورپک

خرید پکیج گرمایشی استخر

دیدگاه‌های نوشته

*
*

Call Now Buttonتماس با ما