بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز

بویلر

بررسی تکنولوژی‌های بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز

از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰي وﻇﻴﻔﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ﺣﺮارﺗـﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ و آﺑﮕـﺮم ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. از ﻧﻈـﺮ اﻧـﺮژي ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻧﻴـﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰي ﻓـﺸﺮده (ﭘﻜـﻴﺞ) ﺑـﻪ دو ﺻﻮرت بویلر چگالشی و ﻏﻴﺮ چگالشی وﺟﻮد دارند.

در ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻫﺎي آب ﮔﺮم را میﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرد:

  • ( بویلر های غیر چگالشی) ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ- Non-condensing Boilers

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل داراي ﻣﺸﻌﻞ اﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ، ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ از ﺟﻨﺲ چدن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ دود ﻓﻠﺰي میﺑﺎﺷﻨﺪ.

در بویلر غیر چگالشی، محصوﻻت ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺸﻌﻞ در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﺮوج در دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﻮد.

ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮوي ﺷﻨﺎوري و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آزاد از ﻟﻮﻟﻪ ها خارج ﺷﻮﻧﺪ.

اﮔﺮ دﻣﺎي اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﺮوج ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ:

  • ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻔﻮذ میﻛﻨﻨﺪ
  • ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ این، اﮔﺮ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ لولهﻫﺎي ﺧﺮوج دود از دﻣﺎي ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد، رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق در داﺧﻞ لولهﻫﺎ ﺗﻘﻄﻴﺮ میﺷﻮد.

اﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ 2NO ،CO 2  و 2 SO ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق واﻛﻨﺶ داده و ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﻴﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲکند ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﻲ در ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ و  دیوارهﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوج دود ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

توصیه می شود:  فیلتر استخر: راهنمای خرید فیلتر استخر مناسب

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع مبدلﻫﺎ ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.

  • بویلر های نیمه چگالشی – Near-condensing Boilers

در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻌﻞ و ﻣﺒﺪل ﻓﻦ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺟﺒﺎري و فنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ آزاد اﺳﺘﻔﺎده میﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر و ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻛﻪ دﻣﺎي ﮔﺎزﻫﺎ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ.

ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﭼﮕﺎﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن میدﻫﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺎزﻫﺎ، از ﺑﺎزده ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

وﻟﻲ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎص لولهﻛﺸﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﺮوج دود ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.

ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ بویلر ها و پکیجﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ در دﻣﺎي ﮔﺎزﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ میﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ گونه اي ﻃﺮاﺣﻲ شده اﻧﺪ ﻛﻪ:

  1. ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ در ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد.
  2. ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﭼﮕﺎﻟﺶ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوج ﮔﺎزﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪي دودﻛﺶ اﻧﺠﺎم میﺷﻮد.
  • بویلر های چگالشی- Condensing Boilers

بویلر های چگالشی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻧﻮع بویلر ها ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺟﺮﻗﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺧﺮوج دود از ﻓـﻮﻻد زﻧـﮓ ﻧـﺰن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻳﺎ اﮔﺮ از ﺟﻨﺲ دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه  ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

توصیه می شود:  پکیج چگالشی

دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣـﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ در اﻳﻦ بویلر ها ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻧﻮع بویلر ها ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺒﻠﻲ داﺷﺘﻪ باشند.

برای مشاهده دسته بندی محصولات شاخه پکیج گرمایشی کالورپک روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید پکیج گرمایشی استخر کالورپک

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید