گرمایش از کف و انواع آن

سیسنم گرمایش ازکف

مقدمه:

سیستم گرمایش از کف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺣﺖ ﺗـﺮﯾﻦ،سالم ﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮاي ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

هماﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﯾﻚ روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ می‌نمایند، در اﯾـﻦ روش ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺸـﻲ از ﻛﻒ محل ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﯾﻘﯿﻨـﺎ اﺣﺴﺎس آﺳﺎﯾﺶ بیشتری ﺧﻮاﻫﻨﺪ نمود.

بیشتر بخوانید – پکیج زمینی چیست

اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﮐﻒ :

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻧﻮع روش ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ از ﻛـﻒ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳﺖ:

١- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻛﻒ ﺑﺎ ﻫﻮاي ﮔﺮم

٢- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻛﻒ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن الکتریسیته

٣- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻛﻒ ﺑﺎ آب ﮔﺮم

ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﻜﻪ ﻫﻮا نمی‌تواند ﮔﺮﻣﺎي زﯾـﺎدي را در ﺧﻮد ﻧﮕﺎه دارد، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻛـﻒ ﺑـﺎ ﻫـﻮاي ﮔﺮم در ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ چندان مقرون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .

روش الکتریکی ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي الکتریکی ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. در مقایسه با دو روش ذکر شده، سیستم گرمایش با آب گرم مقرون به صرفه تر می‌باشد.


بیشتر بخوانید:آشنایی کلی با سیستم گرمایش از کف و برخی موارد و نکات اجرایی


سیستم گرمایش از کفمزایای سیستم گرمایش از کف:

1آﺳﺎﯾﺶ:

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ کفی همانطور ﻛـﻪ ﺑـﻪ آراﻣﻲ و ﺑﻄﻮر ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ محیط ﺧﺎﻧﻪ را ﮔﺮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻄﺒﻮﻋﻲ ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد.ﭘﺮوﻓﯿﻞ دﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺰدﯾـﻚ ترین ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ اﯾﺪه آل ﺷﺮاﯾﻂ راحتی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. ﻧﺘــﺎﯾﺞ تحقیقات مختلف ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﺎﯾﺶ اﻓﺮاد ﺑﺎ دﻣـﺎي پایین تر محیط و دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺸﻌﺸﻌﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ حاﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

توصیه می شود:  پکیج زمینی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

2ﻃﺮاﺣﻲ راﺣﺖ و اﻧﻌﻄﺎف :

جانمایی رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ و ﻓــﻦ کوئل ها در ﻫﻨﮕــﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي مهندسین و ساکنین ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷـﻮد؛ ﭼـﻮن رادﯾﺎﺗﻮرﻫـﺎ اﺻـﻮﻻ ﻓﻀﺎي ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﺷـﻐﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ وفن ﻛﻮﺋﻠﻬﺎي ﺳﻘﻔﻲ ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎﯾﻲ را از ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻢ ﺷﺪن ارﺗﻔﺎع ﻣﻔﯿﺪ اﺗـﺎق ﻫـﺎ ﻣـﻲ‌شوند.ﺳﯿﺎه ﺷﺪن دﯾﻮارﻫﺎ و ﭘﺮده ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ، از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت رادﯾﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﻓﻦﻛﻮﺋـﻞﻫـﺎ است ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺮدش ﻫﻮا در اﺗﺎق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ولی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻛﻒ ﻫﯿﭻ ﻛﺪام از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن نمی‌باشد. 

3ایمنی و سلامتی :

ﺳــﻄﺢ داغ و لبه های ﺗﯿــﺰ رادﯾﺎﺗﻮرﻫــﺎ و ﻓــﻦ ﻛﻮﺋﻠﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ.

از طرفی دﯾﮕـﺮ در سیستم گرمایش از ﻛﻒ ﻓﻀـﺎ ﺧﺸـﻚ و ﮔـﺮم است،بنابراین موجودات و حشرات ریز نمی‌توانند رشد و تکثیر نمایند.

5- ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري:

ﯾﻜﻲ از دﻻﯾﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻛﻒ مجددا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار گیرد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻔﯿﻘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧـﻮردﮔﻲ و ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﻲ و رﺳـﻮب گرفتن در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم و داراي ﻋﻤـﺮ ﺑﺎﻻي ﺻﺪ ﺳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣـتی ﭘـﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻻﯾـﻪ ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻧﮕﺮان ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎلی ﺗﺮﻛﯿﺪﮔﻲ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﻲ ﻟﻮﻟـﻪﻫﺎ ﺑﻮد.

برای مطالعه بیشتر میتوانید از طریق لینک زیر به پی دی اف مطلب دسترسی داشته باشید.

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید