فروش تجهیزات گرمایشی و استخر
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فن کوئل

فن کوئل چیست؟

فن کوئل وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺰ دارد. ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ دور از دﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ واﺣﺪھﺎي ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

ﻓﯿﻠﺘﺮ ھﻮا و ﺑﺎدزن

واﺣﺪھﺎي ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ و ﻛﻮیل های گرمایش ﺑﺎ ﺑﺨﺎر آب ﯾﺎ آب ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻏﺎﻟﺐ گرمکن های اﻟﻜﺘﺮﯾﻜﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﻧﻈﺮ گرفته میﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ – زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ در سیستم های دو ﻟﻮله ای ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدد. وﺟﻮد ﯾﻚ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺑﺎزده ٣٥ درصد ﻗﺒﻞ از ﺑﺎدزن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﮕﺮدد ﺗﺎ از ﻣﺴﺪود ﺷﺪن و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮر ھﻮا از فن ﻛﻮﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎك ﯾﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﻮﺟﻮد در ھﻮای در ﺣﺎل ﮔﺮدش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎدزن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار آلاینده هایی که ﺗﻮﺳﻂ ھﻮا ﺟﺎﺑﺠﺎ می‌شوند در داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺗﮭﻮیه ﺷﺪه ﻛﺎھﺶ می‌یابد. ﺗﺸﺘﻚ تخلیه ﺗﻘﻄﯿﺮات واﺣﺪھﺎی ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ دارای ﻋﺎﯾﻖ ھﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از عایق هایی ﺑﺎ دهانه ھﺎی دﻣﭙﺮدار که ﺑﺮای اﺗﺼﺎل به دریچه ھﺎي ﺗﺎزه روي دﯾﻮارھﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺧﺘﯿﺎري اﺳﺖ.

ﻛﺎرﺑﺮد اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ توصیه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﻓﺸﺎر ﺑﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﻘﺪار ھﻮای ﺗﺎزه ورودی از ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺎرج ﺷﻮد.

ﺑﻌﻼوه وﻗﺘﻲ اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ در اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده می‌گردند ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﯾﺦ زدن ﻛﻮﯾﻞ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

فن کوئل

نوع و محل نصب:

فن کوئل های سقفی را می‌توان به سیستم کانال کشی متصل و توسط آن چندین دریچه را تغذیه کرد. در مواردی که کنترل اختصاصی اتاق ها ضرورت نداشته باشد و بتوان برگشت هوا را مشترک درنظر گرفت (مثلا خانه های آپارتمانی) می‌توان از یک فن کویل برای تغذیه چندین اتاق استفاده نمود. در این صورت برای افت فشار بیشتر باید موتور بادزن بزرگتر انتخاب شود. هوای تازه ای که توسط هوا رسان تامین می‌شود را در فن کوئل سقفی می‌توان به محفظه ورودی هوا به فن کویل و یا مستقیما به داخل اتاق تغذیه کرد.


بیشتر بخوانیدپی دی اف فن کوئل


واﺣﺪ ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ :

اﮔﺮ ھﻮاي ﺗﺎزه را ﻣستقیما به داﺧﻞ اﺗﺎق وارد می‌کنید ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗبلا ﺗﺎ درجه ﺣﺮارت اﺗﺎق ﮔﺮم ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ اﻓﺮاد اﺣﺴﺎس ﻋﺪم آﺳﺎﯾﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻮﯾﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درجه ﺣﺮارت ھﻮای ﻣﺨﻠﻮط ورودی به ﻛﻮﯾﻞ و درجه ﺣﺮارت ﻻزم در ﺧﺮوج از ﻛﻮﯾﻞ اﻧﺠﺎم میﺷﻮد به ﻧﺤﻮی که ﻧﯿﺎزھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ اﺗﺎق را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷد. ﻓﻦ ﻛﻮﯾل های ﺳﻘفی ﻓﻀﺎیی را درﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺷﻐﺎل نمیﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤولا ارزاﻧﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. در ساختمان ها یا نواحی که مقدار بار گرمایش زیاد است استفاده از مدل های عمودی(زمینی) نتایج بهتری خواهد داشت. با نصب فن کویل در دیوارهای خارجی یا زیر پنجره ها مقدار گرمایش بیشتر خواهد بود.

اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻦ ﻛﻮﺋﻞ:

برخی از طراحان هنگام انتخاب فن کویل هایی که کلید کنترل دور (3 سرعته) دارند، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ اﺳمی در ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﺳﺘﮕﺎه و آراﻣﺘﺮ ﻛﺎر ﻛﺮدن آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ھﻨﮕﺎﻣﻲ که ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ در دور زﯾﺎد ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﻲ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ. وقتی هوای تازه قبلا توسط سیستم های مرکزی (هوارسان) تا درجه حرارت حدود 70 سرد یا گرم شده باشد، فن کوئل ها باید فقط بارهای سرمایی و گرمایی فضای مورد نظر را تامین کنند.


حتما ببینیدمنبع کوئل دار


سیم کشی فن کویل:

ﻣﻌﻤﻮﻵ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎدزن ﻓﻦ ﻛﻮﯾل ها از ﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮرھﺎی ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎزن دار ﯾﺎ ﻗﻄﺐ ﻛﻮچک سایه ای و ﻣﺠﮭﺰ به ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺿﺎفه ﺑﺎر ﺷﺪن ھﺴﺘﻨﺪ. توان مصرفی بزرگترین فن کوئل ها (حتی در سرعت زیاد) به ندرت از 30 تجاوز می‌کند و جریان راه اندازی آن ها از 2/5 بیشتر نخواهد شد.

درﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪار ﺳﯿﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﯾﺪ به ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠﻲ توجه ﺷﻮد.

ﻣﻌﻤﻮﻵ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻢ ﻛﺸﻲ فن کوئل ها از ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﻲ ﻣﺠﺰا اﺳﺖ.

فن کوئل

کنترل ظرفیت فن کوئل:

ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ می‌تواند ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﮔﺬر آب درون ﻛﻮﯾﻞ، ﮔﺬر ﻛﺮدن ھﻮا از اﻃﺮاف ﻛﻮﯾﻞ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدزن و ﯾﺎ ﺗﺮﻛﯿﺒﻲ از اﯾﻦ روش ها اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻘﺪار ﮔﺬر آب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎتی که در ﻣﺴﯿﺮ ھﻮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﺎ روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدزن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻮع دﺳﺘﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻤﻮلا ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺼﻮرت روﺷﻦ – ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺼﻮرت دﺳتی اﻧﺠﺎم می‌شود.

درﺑﺮخی از ﻓﻦ ﻛﻮئل ها از ﻣﻮﺗﻮرھﺎی دور ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﻔﺎده میﮔﺮدد.

وقتی ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻦ ﻛﻮﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدزن اﻧﺠﺎم میﺷﻮد ﺗﺮﺟیجا از ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اتاقی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﺪ.

استفاده از کنترل روشن – خاموش برای بادزدن مناسب نیست زیرا:

  1. معمولا تغییر سطح صدای حاصل از بادزن بیشتر از صدای مداوم آزاردهنده خواهد بود.
  2. الگوی گردش هوا در اتاق بسیار متغیر خواهد بود.

بدنه فن کوئل: 

بدنه فن کوئل های زمینی از جنس ABS بوده که ترکیبی از زیبایی و استحکام را ارائه می‌نماید و بدنه انواع سقفی به اقتضای شرایط استفاده، از ورق گالوانیره با پوشش رنگ ساخته می‌شود.

گزینه های انتخابی:

فن کوئل ھﺎ دارای ﮐﻠﯿﺪ ﮐﻨﺘﺮل دور سه مرحله ای ﺟﮭﺖ ﻓﻦ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ به ﺳﻔﺎرش اﻣﮑﺎن اﻓﺰودن ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﮐﻨﺘﺮل دور ﻓﻦ ﺑﺎ توجه به دﻣﺎی ھﻮای ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻮﯾﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. اﯾﻦ گزینه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎه و صرفه ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﯽ ﮔﺮدد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن تعبیه دﻣﭙﺮ ھﻮای ﺗﺎزه و ﭼﮭﺎر لوله ای ﺷﺪن ﮐﻮﯾﻞ ﺟﮭﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺸﺘﺮی، به ﺻﻮرت ﺳﻔﺎرﺷﯽ وﺟﻮد دارد.

 

دیدگاه‌های نوشته

*
*

Call Now Buttonتماس با ما