لوله های گالوانیزه و انواع آن

لوله های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه:

لوله های گالوانیزه ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

1-لوله‌های فولادی گالوانیزه
2-لوله‌های آهنی گالوانیزه

اﯾﻦ دو ﻧﻮع در ﺑﺎزار ﺑﻪ لوله های آﻫﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ.

و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻓﺮﻗـﯽ ﮔﺬا ﺷـﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ لوله‌های ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع آﻫﻨﯽ آن ﺳﺒﮏ ﺗـﺮ و ﺑـﺮاق ﺗـﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1-لوله های فولادی گالوانیزه:

اﯾﻦ ﻧﻮع لوله ها ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟـﯽ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺳﺖ.ﺟﻨﺲ اﯾﻦ لوله‌ها از ﻓﻮﻻد ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ورﻗـﻪ ﻓﻮﻻد را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﻮر داده درز آن را ﺟﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ آﻧﻬـﺎ را ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎ و زﻧﮓ زدﮔﯿﻬﺎ در ﯾﮏ وان آﺑﮑﺎری روی اﻧﺪود (ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه) ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻧﻮع لوله‌ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻫﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﺳـﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﭼﺪن ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه را ﻫﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

2-لوله های آهنی گالوانیزه:

ﺟﻨﺲ اﯾﻦ لوله ها از آﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮرد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درز آن ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي درز ﺟـﻮش ﺑﻬـﻢ ﺟﻮش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ را در ﻓﻠﺰ روي ﻣﺬاب ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠـﺖ آﻧﻬـﺎ را ﻟﻮﻟـﻪ‌ﻫﺎي ﺑﺎ درز ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع لوله‌ها از رﻧﮓ ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ لوله‌های ﻓﻮﻻدی و آﻫﻨﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 6 متری و دو ﺳﺮ دﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﻄر 0.5 اینچ تا 8 اﯾﻨﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻗطﺮ اﯾﻦ لوله‌ها ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻄﺮ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ داﺧﻠـﯽ و ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

توصیه می شود:  چیلر جذبی تک اثره و استفاده در دیگ‌ها

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ‌ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. لوله های گالوانیزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ دﻧـﺪه ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید