مبدل حرارتی و منبع انبساط

مبدل های حرارتی:

به طور کلی مبدل های حرارتی دارای دو مدار گردش سیال هستند که در یک مدار آب حاصل از تجهیزات مولد در مدار دیگر آب گرم مورد نیاز شامل آب استخر ،آب گرم مصرفی و غیره گردش می کند.

به طور کلی مبدل های حرارتی را میتوان در سه گروه زیر تقسیم بندی کرد:

-مبدل های حرارتی پوسته-لوله:

این مبدل ها متشکل از:

1-یک پوسته استوانه ای
2-کوئل مسی

هستند که معمولا کوئل مسیر گردش سیال ثانویه(سیال گرم شونده)و پوسته محل عبور سیال اولیه(سیال گرم کننده)است.

-مبدل های حرارتی مستغرق:

مبدل های حرارتی مستغرق نیز در انواع مختلف صفحه ای ،لوله ای،لوله ای پیوسته ساخته می شوند.

ساختار این مبدل ها به گونه ای است که در سیال گرم شونده غوطه ور هستند.

در این نوع مبدل ها ،کوئل محل گردش سیال اولیه است.

مبدل های حرارتی لوله ای:

این نوع مبدل ها از دو لوله متداخل هم مرکز تشکیل می شوند که سیالات گرم شونده یا گرم کننده در یکی از این لوله ها جریان پیدا می کنند.

در استخرها نیز متناسب با رویکری که طراح در پیش می گیرد امکان استفاده از انواع مختلف مبدل های حرارتی به صورت سری یا موازی برای تامین ظرفیت گرمایی مورد نیاز در بخش های مختلف مجموعه وجود دارد .

شیوه انتخاب مبدل حرارتی برای استخرها هیچ تفاوتی با سایر کاربردهای متداول ندارد.

تنها مساله ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است:

که جنس مبدل باید به گونه ای انتخاب شود که مقاومت کافی در برابر آب استخر که مملو از مواد شیمیایی و خورنده است را داشته باشد.

منبع انبساط

در تاسیسات گرمایش مرکزی آب در اثر گرما منبسط شده و حجم آن افزایش می یابد.

در عین حال،سیستم گرمایش استخر نیز مدار بسته ای را تشکیل می دهد و خاصیت تراکم پذیری آب ممکن است موجب بروز مشکلاتی مانند ترکیدگی لوله ها و آسیب دیدن تجهیزات شود.

بنابراین با نصب منبعی در مدار سیستم می توان امکان جمع آوری آب ناشی از انبساط حجمی را فراهم آورد.

منابع انبساط باز از یک سو با هوای آزاد و از سوی دیگر با سمت مکش پمپ در ارتباط هستند و بالاتر از مرتفع ترین وسیله تبادل حرارت نصب می شوند.با توجه به ارتفاع نصب منبع در لوله مکش پمپ فشاری بیشتر از فشار جو به وجود می آید و راه نفوذ هوا به دورن سیستم سد می شود.

منبع انبساط باز از طریق یک لوله پر کن به آب شهر یا آب نرم متصل می شود.

آبی را که سیستم گرمایش در اثر تبخیر و یا نشت احتمال از دست می دهد از طریق شیر شناور منبع جبران می شود.در مقابل ،منبع انبساط بسته با هوای آزاد ارتباطی ندارد و فشار آن از فشار جو بیشتر است.منبع انبساط بسته را می توان در هر کجای ساختمان و بدون در نظر گرفتن ارتفاع آن نسبت به سایر تجهیزات تبادل حرارت نصب کرد.

منابع انبساط بسته نیز مانند منابع انبساط باز در سمت مکش پمپ نصب می شوند.

گرمایش آب استخر با استفاده از گرمکن های پیش سخته

در یک تقسیم بندی کلی می توان گرمکن ها را به دو گروه گرمکن های معمولی و گرمکن های خورشیدی تقسیم بندی کرد.لازم است که به این نکته اشاره کنیم که ساختار کلی گرمکن استخرها با آبگرمکن های خانگی و دیگ های صنعتی متفاوت است.

دیدگاه‌ها 0

*
*