پکیج چگالشی

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج چگالشی یکی از به روزترین سیستم‌های گرمایشی است که برای بهره وری بیشتر بویلرها (دیگ‌ها) طراحی شده است و به نحوه عملکرد پکیج اشاره می‌کند به این صورت که انرژی گرمایی که گاز حاصل از احتراق از دودکش تلف کرده است را بازیافت می‌کند. پکیج در مصارف مختلف با هدف گرم کردن آب کاربرد دارد و سیستم گرم کردن طوری است که با تنظیم از ۳۰ درجه تا ۹۰ درجه شروع به گرم کردن آب می‌کند و زمانی که آب مصرف می‌شود، کاهش دمایی اتفاق می‌افتد سپس شوفاژ به دیگ باز می‌گردد و دوباره با خاموش و روشن کردن پکیج افت حرارت صورت می‌گیرد تا زمانی که به همان دما برسد. این وسیله ۲ مبدل حرارتی داخلی دارد که هدر رفت مقداری از انرژی تلف شده دودکش را تا حدودی کاهش می‌دهد و همچنین سوخت کمتر و انتشار CO کمتری نسبت به پکیج‌های معمولی دارد. این دستگاه از ورود گازهای گلخانه‌ای به هوا جوگیری می‌کند و درنتیجه منجر به کاهش گرمایش زمین می‌شود.

انواع پکیج چگالشی

در کل پکیج‌های چگالشی در سه دسته پکیج چگالشی معمولی، پکیج چگالشی با مخزن ذخیره درونی و پکیج چگالشی با مخزن گرم کننده وجود دارند. در مدل معمولی که قیمت پایینی دارند آب گرم توسط یک مبدل حرارتی قابل تامین است که آب سرد در صورت باز کردن دوش از مبدل عبور می‌کند و تبدیل به آب گرم می‌شود و چون امکان استفاده چند نفر به طور همزمان از دوش آب گرم وجود ندارد در آپارتمان‌های کوچک کاربرد دارند.

مدلی که مخزن ذخیره درونی دارند جهت فراهم کردن آب گرم خانگی از یک مخزن ۴۵ تا ۶۰ لیتری استفاده می‌کنند. این مدل گرانتر از مدل معمولی است و آپارتمان‌هایی که حداکثر ۳ اتاق دارند می‌توانند از این پکیج استفاده کنند ولی قادر نیست به طور همزمان آب چند مصرف کننده را تامین کند. مدلی که مخزن گرم کننده برای آب دارد، از طریق کویل‌های داخل مخزن به طور غیر مستقیم کار گرم کردن آب خانگی را انجام می‌دهد.

انواع پکیج چگالشی

پکیج چگالشی چگونه کار می‌کند؟

پکیج چگالشی از فناوری چگالش برای استفاده بهتر از گرمای تولید شده استفاده می‌کند. هنگامی که سوختی مانند گاز یا نفت سوزانده می‌شود، گازها از طریق دودکش آزاد می‌شوند. این گازها در یک سیستم بویلر بخار غیر متراکم رها می‌شوند و پتانسیل گرمایش آن‌ها از بین می‌رود. با این حال، در پکیج چگالشی، گازهای گرم از طریق یک مبدل حرارتی در مدار اولیه به سیستم بازگردانده می‌شوند. به طور کلی هوای گرم متراکم شده و باعث ایجاد قطرات یا بخار آب می‌شود که سپس جمع‌آوری شده و از طریق یک زهکش دفع می‌شوند.

بویلر چگالشی چگونه کار می‌کنند؟

بویلرهای چگالشی برای کاربری بهتر از گرمای تولید شده، از فناوری چگالش استفاده می‌کنند. این وسیله مانع از ورود گازهای داغ موجود در دودکش که از سوختن گاز یا نفت تولید می‌شوند به اتمسفر می‌شود و آن‌ها را جذب می‌کند و از طریق مبدل‌های حرارتی خود در مدار اولیه به سیستم بازیافت برمی‌گرداند و می‌توان با استفاده از آن آب سرد ورودی به بویلر یا دیگ را گرم کرد. بویلرهای چگالشی حداکثر دمای سوخت که به صورت گاز از دودکش خارج می‌شود را بازیافت می‌کند به این صورت که طی فرآیندی از دمای ۱۵۰ درجه سلسیوسی که به حالت بخار است به ۴۰ تا ۷۰ درجه سلسیوس، یعنی بیشتر از ۵۰ درصد به سرعت کاهش پیدا می‌کند. بخار آب به صورت متراکم یا چگالش از این کاهش دمایی به وجود می‌آید و می‌تواند به فاز مایع تبدیل شود که برای بویلر به دو لیتر در ساعت می‌رسد و بازیافت انرژی بیشتری انجام می‌شود.

توصیه می شود:  بویلر چیست و انواع مختلف آن به چه صورت است؟

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

مشاهده انواع تاسیسات گرمایشی

⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️

پکیج چگالشی

بسته به نوع پکیج، مدار اولیه سپس گرما را به مدار گرمایش (رادیاتور) یا آب گرم خانگی منتقل می‌کند. در دیگ‌های ترکیبی، آب گرم معمولاً از طریق یک مبدل حرارتی ثانویه به نام صفحه به صفحه گرم می‌شود. در یک دستگاه فقط گرما، آب گرم خانگی گرم می‌شود و در یک سیلندر ذخیره می‌شود. پکیج چکالشی انواع مختلفی دارد که از جمله می‌توان به پکیج ترکیبی، پکیج گرمایشی و پکیج سیستمی اشاره نمود. پکیج‌های چگالشی در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد کار می‌کنند و آب گرم حدود ۶۰ درجه سانتی‌گراد دما دارد. ﺷﻜﻞ زیر نمایی از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و تقسیم انرژی را در پکیج‌ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، گرمای ورودی به سیستم به دو ﻧﻮع زیر دسته بندی می‌شود:

💠 محسوس

💠 ﻧﻬﺎن

شرایط آب و هوایی و راندمان پکیج چگالشی

ماکزیمم انرژی گرمایی برای محیط نیاز است و به طور معمول دمای صفر یا زیر صفر درجه سلسیوس برای اوسط زمستان است. بویلرهای چگالشی در این زمان آب در دمای ۸۰ درجه سلسیوس را باید به رادیاتورها برسانند. در ماه‌های سرد متوسط دمایی حدود ۸ درجه سلسیوس است، پس سیستم گرمایشی همیشه در حالت ماکزیمم نیست. در بیشتر سیستم‌های گرمایشی به بار ماکزیمم کمتر از ۶۰ درصد نیاز است و جبران این تغییرات آب و هوایی توسط پکیج چگالشی با تغییر دمای آب گردشی سیستم گرمایش صورت می‌گیرد که این کار به نصب یک سنسور دما برای افزایش راندمان سیستم نیاز دارد و قابل ذکر است که در سیستم هر قدر که دمای آب کمتر باشد، راندمان سیستم به مراتب بیشتر می‌شود.

ﺗﻮاﻧﺎیی اصلی پکیجﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی

اﺳﺘﻔﺎده از انرژی نهانی است ﻛﻪ در ﮔﺎز هاي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن در سیستم‌های چگالشی بیش از 96 درﺻﺪ گرمای ورودی به آب ﻣﻨﺘﻘﻞ میﺷﻮد.

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی

اﺳﺘﻔﺎده از سیستم‌های چگالشی علاوه بر ﺻﺮﻓﻪجویی در ﻣﺼﺮف انرژی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آلودگی هوا نیز خواهد ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺣﺪود ۲۰٪ ار آلودگی 2CO  در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دلیل ﻣﺼﺎرف ناشی از ﮔﺮﻣﺎیش خانگی است.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزده ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ و پکیج‌های ﻣﻌﻤﻮلی، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ سیستم‌های چگالشی منجر به آﻟﻮدگی CO2 به میزان ۱۵ ﺗﺎ ٪۳۰ ﺧﻮاﻫﺪ شد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ این، قوانینی در ﻛﺸﻮر وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آوریل ۲۰۰۵ ﺗﻤﺎم سیستمﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ باید دارای اﻧﺮژ A و B ﺑﺎﺷﻨﺪ. در آن زﻣﺎن، ﺗﻨﻬﺎ سیستم‌های چگالشی ﻗﺎدر ﺑﻪ ارضای چنین ﺷﺮطی ﺑﻮدﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا نیز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف انرژی باعث کاهش هزینه‌های مصرفی میﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی پکیجﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی از نوع ﭼﮕﺎلشی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﺳﺎﻻﻧﻪ ۵/۱۷ میلیون ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻘﺪار تولید CO2 خواهیم داﺷﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ۵/۱ میلیون یورو در هزینه ﺳﻮﺧﺖ میﺷﻮد.

نقشه پکیج چگالشی

چگونه بفهمیم که پکیج ما از نوع پکیج چگالشی است؟

افراد بسیاری در خانه‌ها از پکیج استفاده کرده‌اند و تا کنون به نوع پکیج توجه نکرده‌اند. حال ممکن است این سوال پیش آید که چگونه بفهمیم پکیج ما چگالشی است؟ در پاسخ باید گفت، ۳ راه برای این موضوع وجود دارد:

توصیه می شود:  تفاوت سیستم استخر اسکیمری و سرریز

زمان نصب

پیکج‌هایی که پس از آوریل ۲۰۰۵ نصب شده‌اند، همگی از نوع چگالشی هستند؛ بنابراین می‌توانید زمان نصب پکیج را بررسی کنید و نوع پکیج را تشخیص دهید.‌

بررسی دودکش

در صورتی که پکیج شما دارای دودکش فلزی برای گازهای اضافی باشد، ممکن است پکیج از نوع چگالشی نباشد. دودکش‌های متراکم از طریق دیوار یا سقف خارجی به بیرون هدایت می‌شوند.

بررسی بخار و لوله تخلیه

در صورتی که بخار خروجی از دودکش را مشاهده کنید و ببینید یک لوله پلاستیکی سفید با زه‌کشی دارید، مشخص می‌شود که پکیج شما از نوع چگالشی است.

مزایای پکیج چگالشی

مهم‌ترین مزایای پکیج چگالشی

مهمترین مزیت پکیج چگالشی در مقایسه با سایر پکیج‌ها نرخ بهرهوری بالای ۹۰٪ است که شامل مصرف بهینه در هزینه، اشغال فضای کمتر و کاهش تولید کربن است. طول عمر دیگ چگالشی بر اساس کیفیت ساخت و مدل و کاربرد متفاوت است. طول عمر دیگ چگالشی از طریق سرویس‌های دورهای افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه پکیج‌ها سوخت کمتری مصرف می‌کنند و آلودگی کمتری تولید می‌کنند، دوستدار محیط زیست محسوب می‌شوند. پکیج چگالشی می‌تواند ۱۱٪ گرما با به خود جذب کرده و از گرمای گازهای حاصل از احتراق خروجی از دودکش برای گرم کردن آب استفاده می‌شود و به گونه‌ای با این عمل بازیافتی گرما در پکیج جذب می‌شود.

کاربرد پکیج چگالشی

تفاوت بین پکیج معمولی و پکیج چگالشی

مهمترین تفاوت بین پکیج معمولی و پکیج چگالشی نحوه عملکرد آن است. در پکیج‌های معمولی به محض باز کردن شیر به آب گرم دسترسی نخواهید داشت و مجور هستید چند ثانیه صبر کنید تا آب گرم شود. در پکیج چگالشی به دلیل وجود مبدل حرارتی، به محض باز کردن شیرآب، به آب گرم دسترسی دارید. در جدول زیر سایر تفاوت‌های این دو پکیج را به اختصار توضیح می‌دهیم:

پکیج معمولی پکیج چگالشی
محفظه احتراق تک کاهش تولید کربن مونواکسید
دمای احتراق 180 درجه هزینه کمتر
هدر رفت 30% دما عمر طولانی
تولید دی اکسید کربن بیشتر دارای یک یا چند مبدل حرارتی
هزینه بیشتر دارای دودکش متراکم
عمر کوتاه و نیاز به سرویس​ها و تعمیر بازیافت گاز خروجی

سخن نهایی

پکیج‌های چگالشی از نظر اقتصادی به صرفه هستند و برای صاحب خانه صرفه‌جویی می‌کنند و با کاهش انتشار کربن در اتمسفر و خانه برای محیط زیست گزینه مناسبی می‌تواند باشد. خوشبختانه امروزه پکیج چگالشی از محبوب​ترین نمونه‌​های پکیج به شمار می​‌رود و به دلیل برخورداری از راندمان بالا، کاملاً مقرون به صرفه است و در حین مصرف از تولید گازهای گلخانه‌ای می​‌کاهد.

در این مقاله در مورد پکیج چگالشی، چگونگی عملکرد آن، شرایط آب و هوا و راندمان و همچنین انواع آن گفته شد که برای راحتی انتخاب آن از کارشناسان و مشاوران متخصص در این زمینه کمک‌های لازم را دریافت کنید خریدتان را متناسب با موقعیتی که در نظر دارید، انجام دهید. اگر به دنبال بروز رسانی​ مدل​‌های قدیمی‌​تر هستید، کافی است همین حالا با آذران صنعت امرتات تماس بگیرید و از ما مشاوره دریافت کنید.

به‌روز شده در ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید