پیش گرم کردن آب شهری از سیکل بسته

پیش گرم کردن آب

پیش گرم کردن آب شهری یا آب بازگشتی از سیکل بسته:

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮕﺎﻟﺶ گازهای ﺧﺮوجی می‌توان از پیش گرم کردن آب ورودی از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮی و ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﺑﺎزگشتی از سیکل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرد.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ دارد.ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ می ﺷﻮد:

1-پیش گرم کردن آب شهری:

ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮕﺎﻟﺶ،دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ورودي ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

آب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي ورودي ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي از رﻃﻮﺑﺖ ﭼﮕﺎﻟﻴﺪه می ﺷﻮد.

در نتیجه اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎزﭘﺮوري ﻣﻲ ﮔﺮدد.

در ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪ آب ورودي ﺑﺎ دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ بود.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻟﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺳﻄﺢ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ بود.

وﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻧﻴﺰ دارد،ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ:

1-آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺧﺎﻧﻪ در سیکل ﺑﺎز بسیار کمتر از آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺳﻴﻜﻞ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده می شود.

2-آب گرم ﻣﺼﺮﻓﻲ در سیکل ﺑﺎز ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز است.

پس همواره نمیتوان از آن برای چگالش رطوبت گاز های خروجی استفاده کرد.

2-پیش گرم کردن آب بازگشتی از سیکل بسته:

ﻣﺰﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ آب وﺟﻮد دارد و میتوان از آن به عنوان سیال خنک کننده در مبدل حرارتی چگالشی استفاده کرد.در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت میتوان از گرمای خروجی از دودکش به همراه گازهای خروجی استفاده کرد.

توصیه می شود:  پمپ استخر چیست | معرفی کامل و خرید آن

ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ پیش گرم کردن آب بازگشتی:

اختلاف دمای کم آب و گازهای خروجی می باشد.

این اختلاف دمای کم سبب تغییراتی در مبدل حرارتی میشود،به این معنی که به منظور رسیدن به یک انتقال گرمای مناسب باید از یک مبدل حرارتی بزرگتر استفاده شود.معضل دیگری که در صورت  ﻣﻌﻀﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺻﻮرت استفاده از آب ﻣﻮﺟﻮد در سیکل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان سیال ﻛﺎر ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻲ پیش روست،این است که در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ دمای آب ﺑﺎزگشتی از رادیاتور ها بیش از 57 درجه سانتی گراد میباشد.

در صورتی که دمای آب بازگشتی در سیستم گرمایشی بیش از دمای شبنم گازهای خروجی باشد،دیگر چگالشی رخ نمی دهد و تنها دمای گازهای خروجی کاهش میابد.

ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در این نمودار وابستگی نقطه ﺷﺒﻨﻢ به مقدار CO2 ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزهای ﺧﺮوﺟﻲ از پکیج ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با اﻓﺰایش مقدار CO2 ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺎزهايﺧﺮوﺟﻲ،دﻣﺎي ﺷﺒﻨﻢ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻴز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

این اﻓﺰایش ﺳﺒﺐ میشود که گازهای خروجی در دمای بالاتر از 57درجه نیز چگالیده شوند.

با توجه به توضیحات ارائه شده،افزایش مقدار CO2 موجود در گازهای خروجی منجر به افزایش بازده پکیج میشود.

به منظور افزایش مقدار CO2 موجود در گازهای خروجی،احتراق باید کامل صورت گیرد.

در این صورت کمترین مقدار CO ممکن تشکیل میشود و تمام کربن موجود در سوخت صرف تولید CO2 میشود.

جمع بندی پایانی:

با توجه به مزایا و مشکلاتی که به آنها اشاره شد،در سیستم های پکیج چگالشی خانگی از پیش گرم کردن آب ورودی از سیکل بسته به منظور استفاده از گرمای حاصل از چگالش استفاده می شود.

توصیه می شود:  نردبان استخر: 5 مدل از بهترین نردبان های استخر

دلیل این امر پیوسته بودن جریان موجود در سیکل بسته میباشد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این سیستم اندازه مبدل حرارتی مورد نیاز بزرگتر خواهد شد.

شایان ذکر است که در بویلرهای چگالشی آب گرم مصرفی(مصارف خانگی نظیر شستشو،حمام و …)با استفاده از یک مبدل حرارتی صفحه ای ﺗﺄمین میشود.

این مبدل حرارتی آب شهری را با استفاده از آب گرم موجود در سیکل بسته گرم میکند.

در صورت تمایل برای مطالعه مقالات مرتبط دیگر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید