همه دسته بندی ها

انواع لوله های ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

لوله ها و انواع آن

اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ :

لوله ها را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ ، ﮐﺎرﺑﺮد و ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎﻻت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد .

لوله هاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

لوله های ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه:

لوله های ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ :

1-لوله های ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
2-لوله های آﻫﻨﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه

اﯾﻦ دو ﻧﻮع در ﺑﺎزار ﺑﻪ لوله های آﻫﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ.

و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻓﺮﻗـﯽ ﮔﺬا ﺷـﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ لوله های ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع آﻫﻨﯽ آن ﺳﺒﮏ ﺗـﺮ و ﺑـﺮاق ﺗـﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

1-لوله های ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه:

اﯾﻦ ﻧﻮع لوله ها ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟـﯽ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺳﺖ.ﺟﻨﺲ اﯾﻦ لوله ها از ﻓﻮﻻد ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ورﻗـﻪ ﻓﻮﻻد را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﻮر داده درز آن را ﺟﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳـﭙﺲ آﻧﻬـﺎ را ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎ و زﻧﮓ زدﮔﯿﻬﺎ در ﯾﮏ وان آﺑﮑﺎری روی اﻧﺪود(ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه)ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﻧﻮع لوله ها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻫﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ و ﮐﻠﯿﻪ اﺳـﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﭼﺪن ﻣﻀﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻮﻻد ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه را ﻫﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

2-لوله های آﻫﻨﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه:

ﺟﻨﺲ اﯾﻦ لوله ها از آﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻮرد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درز آن ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي درز ﺟـﻮش ﺑﻬـﻢ ﺟﻮش داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ را در ﻓﻠﺰ روي ﻣﺬاب ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠـﺖ آﻧﻬـﺎ را ﻟﻮﻟـﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ درز ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع لوله ها از رﻧﮓ ﺗﯿﺮه و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯾﺸﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ لوله های ﻓﻮﻻدی و آﻫﻨﯽ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 6 متری و دو ﺳﺮ دﻧﺪه ﺑﺎ ﻗﻄر 0.5 اینچ تا 8 اﯾﻨﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﻗطﺮ اﯾﻦ لوله ها ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﻄﺮ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻗﻄﺮ داﺧﻠـﯽ و ﮐـﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ دﻧـﺪه ﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

در صورت تمایل برای مطالعه مقالات مرتبط دیگر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مبدل های حرارتی و منبع انبساط

: برچسب ها , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال بارگذاری ...