همه دسته بندی ها

ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ

لوله هاي چدنی :

جنس ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ از چدن ریخته گري است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ،نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستندو اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب اسـتفاده می شوند .

لوله هاي چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :
الف) سرتوپی (یک سرتوپی – دو سرتوپی)
ب) دو سر تخت

نکته : لوله هاي چدنی با سرتوپی و سرتخت به ترتیب لولـه هـاي بوشـن دار و بـدون بوشـن نیـز نامیده می شوند .

معایب و مزایای لوله های چدنی:

مزایاي لوله هاي چدنی :

1 -در برابر فشار وارده به جداره هاي خارجی داراي مقاومت و استحکام خوبی هستند .
2 -فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله هاي فلزي است .
3 -می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز کردن و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
4 -قیمت لوله هاي چدنی نسبت به لوله هاي آهنی ارزانتر است .

معایب لوله هاي چدنی :

1 -نصب لوله هاي چدنی نسبت به لوله هاي آهنی کنتدتر انجام می شود .
2 -لوله هاي چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیري از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
3 -داشتن وزن زیاد قطعات و کثر اتصالات و در نتیجه زیاد پیوند از معایب دیگـر لولـه هـاي چدنی می باشد .

مقایسه ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ توپی دار و سر تخت :

1 -قابلیت تحمل فشار لوله هاي سرتخت بیشتر است .
2 -لوله هاي سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه هاي قیطـانی و وزن و ضـخامت کمتـر و
نوع پیوند کاربرد بیشتري دارند .
3 -لوله هاي سرتخت به دلیل خاصیت الاستیکی نوع پیوند آن تغییر حرارت بیشتري را نسبت
به لوله هاي دیگر تحمل می کند .

نکته:در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل کاهنده (تخفیفیۀ) و تبدیل افزاینده در انـدازه هـاي تبـدیلی
متنوع وجود دارد که بر حسب جهت توپی سر وصاله ،اگر قطر توپی بزرگتر از لولـه باشـد تبـدیل
فزاینده و در غیر این صورت کاهنده خواهد بود

ﻃﺮﯾﻘﻪ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ:

اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺗﻮﭘﯽ دار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﻒ و ﺳﺮب اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و اﺗﺼـﺎل ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎی ﭼﺪﻧﯽ دو ﺳﺮ ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

روش اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺗﻮپ دار :

گام اول:

ﺑﺪﻧﻪ و اﺗﺼﺎﻻت از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺗﺴﺖ ﺷﻮد و آزﻣـﺎﯾﺶ با زدن ﺿﺮﺑﺎت آرام ﭼﮑﺶ صورت گیرد .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎشند ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دارای ﺗـﺮك مویی جزیی باشد ﺻﺪای ﺿﺮﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻢ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺻﺪای(مرده چدن)نام دارد شنیده میشود.

گام دوم:

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ در ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢ ﻣﺤﻮر در داﺧﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ.

ﮐﻨﻒ ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ و ﭼﮑﺶ در ﻃﻮﻗﻪ ﻣﺘﺮاﮐﻢ کنید.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دو روش دو رﺷﺘﻪ ای و ﺳﻪ رﺷﺘﻪ ای ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.

ﮐﻨﻒ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑاشد.

ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﻧـﺮ و ﻣـﺎدﮔﯽ را ﺗـﺎ عمق 2/5 سانتی متری ﻟﺒﻪ ﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

گام سوم:

ﺳﺮب ﻣﺬاب ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮاغ ﮐﻮره ای ﯾﺎ ﮐﻮزه ذوب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻼﻗـﻪ به داخل ﻃﻮﻗﻪ بریزید.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻮدی و ﺳﺮﺗﻮﭘﯽ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺮب رﯾﺰي ﻧﯿﺴﺖ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﯾـﺎ ﺳـﺮﺗﻮﭘﯽ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﺳـﺮب رﯾـﺰي ﺿـﺮوري اﺳـﺖ.

پس ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﺦ ﺳﻮز،ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ،ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﮔﻞ رس ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮب رﯾﺰی ﻋﻤﻞ ﺳﺮب رﯾﺰي را اﻧﺠﺎم داد.

گام چهارم:

ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق وﻗﺘﯽ ﺳﺮب ﺳﺮد ﺷﺪ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠـﻢ ﺳـﺮب ﮐـﻮﺑﯽ و ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻻزم ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﺮود .

روش اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺳﺮ ﺗﺨﺖ :

1-ابتدا باید واشر لاستیکی را از طوقه فولادی خارج کرده و سالم بودن آن را بررسی نمود.

2-واﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را در اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻄﻌﻪ اول ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل ﻗﺮار داده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ رﮔـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ واﺷﺮ ﺑﻪ ﻟﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ .

3-ﻗﺴﻤﺖ آزاد واﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺗﺎ رﮔﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ روی ﻟﺒﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻟﻮﻟﻪ قرار گیرد.

4-ﻗﻄﻌﻪ دوم ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل را وارد واﺷﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻟﺒﻪ آن روي رﮔـﻪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه واﺷﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﺧﻮد درآورد .

5-ﺑﺴﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻓﻮﻻدی را ﺑﺎز کرده ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ داﺧﻠـﯽ آن را ﮐﻤـﯽ ﭼﺮب ﻧﻤﻮده و ﻃﻮﻗﻪ را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد و ﺑﺮ روي واﺷـﺮ ﻻﺳـﺘﯿﮑﯽ ﻗـﺮار داده و ﭘﯿﭽﻬـﺎ را در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺳﻔﺖ ﻧﻤﻮد .

در صورت تمایل برای مطالعه مقالات مرتبط دیگر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

انواع مختلف لوله ها

: برچسب ها , , , , , , , , , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال بارگذاری ...