مبدل حرارتی استخر

مبدل حرارتی استخر

مبدلهای حرارتی آب استخر معمولا شامل مبدلهای پوسته و لوله ای (آب دیگ در سمت پوسته و آب استخر در سمت لوله ها)، مبدلهای صفحه ای و مبدلهای دو لوله ای می باشند.  شیوه انتخاب مبدل حرارتی برای استخرها هیچ تفاوتی با سایر کاربردهای متداول ندارد. اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد […]

فیلتراسیون آب استخر

مقدمه با پیشرفت هایی که در چند سال اخیر حاصل گردیده، شیوه ها و مفاهیم طراحی استخر ها تغییر پیدا کرده و ویژگی های جدیدی به آنها اضافه شده است. طرح های جدید با توجه به توصیه های مشاوران استخر سازی درباره چیدمان، استقرار و شکل استخر تهیه می‌شوند. مهندسان تاسیسات نیز باید مطابقت داشتن […]

انتخاب دیگ در یک سیستم

انتخاب دیگ

انتخاب دیگ در یک سیستم: اﻣﺮوزﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎنی که ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها کار ﻣﻲ کنند درهنگام انتخاب دیگ های ﮔﺮﻣایش ﺁب ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها ﮔﺰینه های ﻣﺘﻨﻮعی را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.  این گزینه ها انواع دیگ های قطعاتی چدنی، دیگ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدي اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ های آتش یا آب، دیگ با لوله های […]