چرا برترین اسکیمر استخری در جهان اسکیمرهای آکومارین می باشد

چرا برترین اسکیمر استخری در جهان اسکیمرهای آکومارین می باشد

اسکیمر استخر یکی از قطعات مهم و ضروری در سیستم تصفیه آب استخر است که برای حفظ کیفیت آب استخر و جلوگیری از تجمع آلودگی‌ها و مواد آلی در آب، استفاده می‌شود. در ادامه به معرفی اسکیمر استخر آکوامارین و ویژگی‌های آن پرداخته خواهد شد. اسکیمر استخر آکوامارین یکی از محصولات شرکت آکوامارین است که […]

پکیج گرمایشی استخر چیست و چه کاربردهایی دارد

پکیج گرمایش استخر چیست

کاربرد پکیج گرمایشی استخر در دنیای امروز که استفاده از استخر برای گذراندن اوقات فراغت یکی از انتخاب های اصلی خانواده ها می باشد باید فکری برای قابل استفاده بود استخر در چهار فصل سال کرد، به همین منظور مسئولین استخر ها به دنبال ایجاد بهترین سیستم های گرمایشی استخرها می باشند، ما در این […]

تاسیسات آتش نشانی ساختمان چیست؟

تاسیسات آتش نشانی ساختمان

  بحث امنیت ساکنین ساختمان‌ها از موضوعات بسیار مهمی است که قبل از ساخت ساختمان باید به آن پرداخته شود. تاسیسات آتش نشانی ساختمان از تجهیزات امنیتی ساختمان‌ها به شمار می‌روند که از ایجاد حریق و آتش سوزی گسترده جلوگیری می‌کند. هنگامی که فاجعه‌ای رخ می‌دهد، سیستم‌های امنیتی از جمله سیستم آتش نشانی ساختمان باید […]

پمپ تصفیه استخر: 5 تا از بهترین پمپ های استخری در سال 2022

پمپ تصفیه استخر

برای اینکه از فیلتر و تمیز شدن آب استخر اطمینان حاصل نیاز به یک پمپ تصفیه خوب و مرغوب دارید. وظیفه پمپ های تصفیه استخر این است که آب استخر را به داخل فیلتر استخر مکش کرده و سپس پس از پاکیزگی کامل آب مجددا آن را به درون استخر بازگردانند. اما سوال اینجاست که […]

فن کوئل

فن کوئل

فن کوئل چیست؟ فن کوئل وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺰ دارد. ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ دور از دﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ […]

ذخیره آب و بررسی انواع مخازن آن

ذخیره آب

مخازن ذخیره آب: (Water Reservoirs) در هر واحد صنعتی بر حسب میزان مصرف آب و برای تأمین مصرف پیک مقدار ذخیره آب اهمیت دارد. مثلاً در صنایع رنگرزی مصرف آب زیاد می باشد، همچنین احتمال خراب شدن پمپ چاه یا قطع آب شهر و نظایر آن فاکتوری در تعیین میزان ذخیره آب است. بنابراین مقدار […]

اتصالات لوله کشی آب سرد و گرم

اتصالات لوله کشی

در ﻟﻮﻟﻪ کشی آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ دادن ﻟﻮﻟـﻪ ، اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اتصالات لوله کشی ﯾﺎ وﺻﺎﻟﻪ ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت در دو ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ (دﻧﺪه ای) و ﺟﻮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در […]

لوله های گالوانیزه و انواع آن

لوله های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه: لوله های گالوانیزه ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: 1-لوله‌های فولادی گالوانیزه 2-لوله‌های آهنی گالوانیزه اﯾﻦ دو ﻧﻮع در ﺑﺎزار ﺑﻪ لوله های آﻫﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ. و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻓﺮﻗـﯽ ﮔﺬا ﺷـﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ لوله‌های ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع آﻫﻨﯽ آن ﺳﺒﮏ ﺗـﺮ و ﺑـﺮاق […]

مشعل گازوئیلی و انتخاب نازل گازوئیلی

نازل گازوئیلی

اندازه نازل مشعل گازوئیلی را می‌توانید مطابق نمونه دستورالعمل زیر بر اساس ظرفیت مشعل گازوئیلی و در محدوده تنظیمی فشار گازوئیل 7 الی 21 بار (که توسط پمپ گازوئیل تنظیم و تأمین می گردد) انتخاب نمائید. مثال: فرض کنید که در حومه شهر تهران (منطقه ای با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا) یک ساختمان […]

مونواکسیدکربن

مونواکسیدکربن

آموزش و فرهنگ سازي در جهت کاهش بروز خطرات ناشی از برگشت دود وسایل گازسوز به داخل فضاي مسکونی  بر اساس آمار سازمان آتش نشانی، سالیانه به طور متوسط شاهد 1500 مرگ ناشی از اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن می باشیم.اثر تدریجی گاز مونواکسیدکربن به دلیل کاهش اکسیژن در خون، با توجه به میزان کاهش […]