مشاهده همه 9 نتیجه


  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 1500 لیتری

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  100 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  106 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 1500 لیتری:  -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:440 کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 1200 لیتری

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  88 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  94 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 1200 لیتری:  -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:400کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 1000 لیتری

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  80 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  86 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 1000 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:265کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:285کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:295کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:325کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:355کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 800

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  72 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  78 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 800 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:225کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:245کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:260کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:275کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:300کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 600

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  152 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  71سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  77 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 600 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:165کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:182کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:190کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:220کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:230کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  152 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  65 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  72 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 500 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:150کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:165کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:175کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:200کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:210کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 400

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  150 cm
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  60 cm
   • قطر جداره دوم:  66 cm
   • وزن انواع منبع دو جداره 400 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:132kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:145kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:150kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:180kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:186kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 300

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  150 cm
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  50 cm
   • قطر جداره دوم:  56 cm
   • وزن انواع منبع دو جداره 300 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:113kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:122kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:135kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:154kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:160kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 200

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  100 cm
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  50 cm
   • قطر جداره دوم:  56 cm
   • وزن انواع منبع دو جداره 200 لیتری:  – جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر: 96 kg
   0
   اطلاعات بیشتر