مشاهده همه 12 نتیجه


  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 4000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  250سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  145 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  80 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 660kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :745kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 3000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  140 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  70 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 565kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :655kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 2500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  126 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  60 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 460kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :540kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 2000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  114 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  50 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 400kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :475kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  98 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  32 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 340 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :400kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1200

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  88 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  28 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 240 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :270 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  82 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  26 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 227 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :255 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 800

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  19 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 180 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :225 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 600

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  152 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  15 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 150 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :180 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  152 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  64 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  12 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 125 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :155 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 400

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  150 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  60 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  9 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 110 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :135 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 300

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  150 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  50 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  7 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 93 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :115kg
   0
   اطلاعات بیشتر