ترموباکس

ترموباکس

یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف ترموباکس

دارای ترموستات با دمای قابل تنظیم در خط سیستم گرمایش از کف و متقابلاً شیر سولنوئید در خط بویلر یا پکیج به منظور امکان کنترل دمای سیستم گرمایش از کف