نمایش 1–40 از 43 نتیجه


  • ترموباکس

   سیستم گرمایش از کف TB200

   ویژگی‌ها
   • متراژ پیشنهادی برای گرمایش از کف:  125 مترمربع
   • ظرفیت تبادل گرمایی مبدل حرارتی صفحه ای:  60000 کیلوکالری بر ساعت
   • توان پمپ سیرکولاتور برای گرمایش از کف:  245 وات
   • حجم منبع انبساط بسته برای سیستم گرمایش از کف:  24 لیتر
   0
   اطلاعات بیشتر
  • ترموباکس

   سیستم گرمایش از کف TB50

   ویژگی‌ها
   • متراژ پیشنهادی برای گرمایش از کف:  50 مترمربع
   • ظرفیت تبادل گرمایی مبدل حرارتی صفحه ای:  20000 کیلوکالری بر ساعت
   • توان پمپ سیرکولاتور برای گرمایش از کف:  80 وات
   • حجم منبع انبساط بسته برای سیستم گرمایش از کف:  6 لیتر
   0
   اطلاعات بیشتر
  • ترموباکس

   سیستم گرمایش از کف TB125

   ویژگی‌ها
   • متراژ پیشنهادی برای گرمایش از کف:  125 مترمربع
   • ظرفیت تبادل گرمایی مبدل حرارتی صفحه ای:  45000 کیلوکالری بر ساعت
   • توان پمپ سیرکولاتور برای گرمایش از کف:  200 وات
   • حجم منبع انبساط بسته برای سیستم گرمایش از کف:  19 لیتر
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 4000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  250سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  145 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  80 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 660kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :745kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 3000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  140 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  70 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 565kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :655kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 2500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  126 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  60 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 460kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :540kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 2000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  114 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  50 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 400kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :475kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  98 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  32 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 340 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :400kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1200

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  88 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  28 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 240 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :270 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 4000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 4000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 250 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 145 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 85 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 5000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 5000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 300 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 145سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 95 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 3000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 3000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 200 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 140سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 75 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 2500

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 2500 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 200 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 126 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 65 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 2000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 2000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 200 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 114 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 55 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 1500

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 1500 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 113 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 34 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 1200

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 1200 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 98 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 29 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 1000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 1000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 94 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 27 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 800

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 800 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 82 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 22 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 600

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 600 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 18 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 500

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 500 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 64 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 15 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 400

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 400 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 150 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 60 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 12 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  82 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  26 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 227 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :255 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 800

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  19 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 180 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :225 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 600

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  152 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  15 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 150 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :180 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  152 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  64 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  12 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 125 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :155 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 400

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  150 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  60 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  9 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 110 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :135 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 1500 لیتری

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  100 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  106 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 1500 لیتری:  -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:440 کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 1200 لیتری

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  88 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  94 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 1200 لیتری:  -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:400کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 1000 لیتری

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  80 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  86 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 1000 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:265کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:285کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:295کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:325کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:355کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 800

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  200 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  72 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  78 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 800 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:225کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:245کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:260کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:275کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:300کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 600

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  152 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  71سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  77 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 600 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:165کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:182کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:190کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:220کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:230کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  152 سانتی متر
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  65 سانتی متر
   • قطر جداره دوم:  72 سانتی متر
   • وزن انواع منبع دو جداره 500 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:150کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:165کیلوگرم -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:175کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:200کیلوگرم -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:210کیلوگرم
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 400

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  150 cm
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  60 cm
   • قطر جداره دوم:  66 cm
   • وزن انواع منبع دو جداره 400 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:132kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:145kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:150kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:180kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:186kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع دوجداره

   منبع دوجداره 300

   ویژگی‌ها
   • طول منبع:  150 cm
   • قطر جداره اول (قطر عدسی):  50 cm
   • قطر جداره دوم:  56 cm
   • وزن انواع منبع دو جداره 300 لیتری:  -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2 میلیمتر:113kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:122kg -جداره اول 4 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:135kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 2.5 میلیمتر:154kg -جداره اول 5 میلیمتر و جداره دوم 3 میلیمتر:160kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع انبساط باز

   منبع انبساط باز 1500

   ویژگی‌ها
   • ارتفاع منبع:  125 سانتی متز
   • طول منبع:  120 سانتی متز
   • عرض منبع:  100 سانتی متز
   • وزن تقریبی ورق 3 میلیمتر:  220
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع انبساط باز

   منبع انبساط پشت بام 1200

   ویژگی‌ها
   • ارتفاع منبع:  100 سانتی متز
   • طول منبع:  110 سانتی متز
   • عرض منبع:  110 سانتی متز
   • وزن تقریبی ورق 3 میلیمتر:  175
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع انبساط باز

   منبع انبساط گالوانیزه 1000

   ویژگی‌ها
   • ارتفاع منبع:  100 سانتی متز
   • طول منبع:  100 سانتی متز
   • عرض منبع:  100 سانتی متز
   • وزن تقریبی ورق 2.5 میلیمتر:  120
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع انبساط باز

   منبع انبساط موتورخانه 800

   ویژگی‌ها
   • ارتفاع منبع:  100 سانتی متز
   • طول منبع:  90 سانتی متز
   • عرض منبع:  90 سانتی متز
   • وزن تقریبی ورق 2.5 میلیمتر:  120
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع انبساط باز

   منبع انبساط با کیفیت 600

   ویژگی‌ها
   • ارتفاع منبع:  100 سانتی متز
   • طول منبع:  80 سانتی متز
   • عرض منبع:  75 سانتی متز
   • وزن تقریبی ورق 2.5 میلیمتر:  90
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع انبساط باز

   منبع انبساط باز 500

   ویژگی‌ها
   • ارتفاع منبع:  100 سانتی متز
   • طول منبع:  70 سانتی متز
   • عرض منبع:  70 سانتی متز
   • وزن تقریبی ورق 2.5 میلیمتر:  85
   0
   اطلاعات بیشتر