سیستم گرمایش از کف

سیستم گرمایش از کف

یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف ترموباکس

همراه با پمپ سیرکولاتور با دبی و هد بالا برای گردش آب در کل مجموعه لوله های سیستم گرمایش از کف