مشاهده همه 23 نتیجه


  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 4000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  250سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  145 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  80 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 660kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :745kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 3000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  140 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  70 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 565kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :655kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 2500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  126 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  60 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 460kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :540kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 2000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  114 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  50 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 400kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :475kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  98 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  32 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 340 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :400kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1200

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  88 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  28 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 240 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :270 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 4000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 4000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 250 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 145 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 85 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 5000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 5000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 300 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 145سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 95 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 3000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 3000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 200 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 140سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 75 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 2500

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 2500 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 200 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 126 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 65 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 2000

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 2000 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 200 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 114 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 55 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 1500

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 1500 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 113 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 34 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 1200

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 1200 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 98 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 29 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 600

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 600 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 18 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 500

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 500 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 152 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 64 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 15 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 400

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 400 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 150 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 60 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 12 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 1000

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  82 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  26 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 1000 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 227 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :255 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 800

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  200 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  19 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 180 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :225 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 600

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  152 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  72 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  15 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 150 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :180 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 500

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  152 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  64 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  12 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 125 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :155 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 400

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  150 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  60 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  9 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 110 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :135 kg
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار ایستاده

   منبع کوئل دار ایستاده 300

   ویژگی‌ها
   • گنجایش آب منبع:  – 300 لیتر
   • ارتفاع منبع ایستاده بدون پایه:  – 150 سانتی متر
   • قطر خارجی منبع:  – 50 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  – 9 فوت مربع
   0
   اطلاعات بیشتر
  • منبع کوئل دار افقی

   منبع کوئل دار افقی 300

   ویژگی‌ها
   • طول منبع افقی بدون چدن و گلویی:  150 سانتی متر
   • قطر منبع افقی:  50 سانتی متر
   • سطح حرارتی کوئل مسی (فوت مربع):  7 فوت مربع
   • وزن انواع منبع کوئل دار افقی 300 لیتری:  -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 4 میلیمتر: 93 kg -ورق گالوانیزه مورد استفاده به ضخامت 5 میلیمتر :115kg
   0
   اطلاعات بیشتر