مشاهده همه 18 نتیجه


    • پکیج زمینی کالورپک پلاس

      پکیج زمینی کالورپک پلاس CP85

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  85000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس استاندارد 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی کالورپک پلاس

      پکیج زمینی کالورپک پلاس CP65

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  65000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی کالورپک پلاس

      پکیج زمینی کالورپک پلاس CP45

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  45000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی کالورپک پلاس

      پکیج زمینی کالورپک پلاس CP36

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  36000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر میزان تأمین آبگرم مصرفی لحظه ای:  400 لیتر بر ساعت
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP200-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  200000 kcal/h
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 C°
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 bar
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP200

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  200000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP160-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  160000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP160

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  160000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP125-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  125000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP125

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  125000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      5
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP85-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  85000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP65-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  65000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP85

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  85000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP45-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  45000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP65

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  65000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP45

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  45000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      5
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک کوتاه CP36-S

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  36000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      0
      اطلاعات بیشتر
    • پکیج زمینی

      پکیج زمینی کالورپک بلند CP36

      ویژگی‌ها
      • ظرفیت حرارتی اسمی دستگاه پکیج:  36000 کیلوکالری بر ساعت
      • راندمان انرژی بویلر پکیج بر اساس 92/42/CEE:  -**
      • حداکثر دمای قابل تنظیم مدار گرمایشی:  90 درجه سانتی گراد
      • حداکثر فشار مدار گرمایشی:  3 بار
      4.9
      اطلاعات بیشتر