ساخت استخر و اهمیت تلفات گرمایی در آن

ساخت استخر

ساخت استخر یکی از فاکتورهای مهم در ساخت استخر، ایجاد دمای مناسب آب و جلوگیری از تلفات گرمایی استخر است. مطالعات پزشکی حاکی از آن است که دمای 28 درجه سانتی گراد مناسب ترین دما برای آب استخر تفریحی از حیث حفظ سلامت بدن شناگران به شمار می رود. در دماهای کمتر از 26 درجه […]