پیش گرم کردن آب شهری از سیکل بسته

پیش گرم کردن آب

پیش گرم کردن آب شهری یا آب بازگشتی از سیکل بسته: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮕﺎﻟﺶ گازهای ﺧﺮوجی می‌توان از پیش گرم کردن آب ورودی از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮی و ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﺑﺎزگشتی از سیکل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ دارد.ﻛﻪ […]

اتصالات لوله کشی آب سرد و گرم

اتصالات لوله کشی

در ﻟﻮﻟﻪ کشی آب ﺳﺮد و ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺟﻬـﺖ دادن ﻟﻮﻟـﻪ ، اﻧﺸﻌﺎب ﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ از ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را اتصالات لوله کشی ﯾﺎ وﺻﺎﻟﻪ ﻣـﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. وﺻﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ اﺗﺼﺎﻻت در دو ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ (دﻧﺪه ای) و ﺟﻮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در […]

لوله های گالوانیزه و انواع آن

لوله های گالوانیزه

لوله های گالوانیزه: لوله های گالوانیزه ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: 1-لوله‌های فولادی گالوانیزه 2-لوله‌های آهنی گالوانیزه اﯾﻦ دو ﻧﻮع در ﺑﺎزار ﺑﻪ لوله های آﻫﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ. و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﯿﻦ اﯾـﻦ دو ﻓﺮﻗـﯽ ﮔﺬا ﺷـﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ لوله‌های ﻓﻮﻻدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮع آﻫﻨﯽ آن ﺳﺒﮏ ﺗـﺮ و ﺑـﺮاق […]

مبدل حرارتی و منبع انبساط

مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی: به طور کلی مبدل های حرارتی دارای دو مدار گردش سیال هستند که در یک مدار آب حاصل از تجهیزات مولد در مدار دیگر آب گرم مورد نیاز شامل آب استخر ،آب گرم مصرفی و غیره گردش می کند. به طور کلی مبدل های حرارتی را میتوان در سه گروه زیر تقسیم […]

روکش استخر چیست ؟

روکش استخر چیست

شاید برای شما هم سوال باشد که روکش استخر چیست و چه کاربردی دارد؟ باید بدانید که به کارگیری روکش‌ها که از تجهیزات استخر است در مواقعی که استخر استفاده نمی‌شود، یکی از متداولترین و بهترین گزینه هابرای کاهش تلفات گرمایی استخر به شمار می‌روند. بنابر تحقیقات صورت گرفته نزدیک به شصت تا هفتاد درصد […]

ساخت استخر و اهمیت تلفات گرمایی در آن

ساخت استخر

ساخت استخر یکی از فاکتورهای مهم در ساخت استخر، ایجاد دمای مناسب آب و جلوگیری از تلفات گرمایی استخر است. مطالعات پزشکی حاکی از آن است که دمای 28 درجه سانتی گراد مناسب ترین دما برای آب استخر تفریحی از حیث حفظ سلامت بدن شناگران به شمار می رود. در دماهای کمتر از 26 درجه […]

تصفیه آب استخر به روش یونیزاسیون

تصفیه آب

تصفیه آب استخر به روش یونیزاسیون: این روش اگرچه از جمله جدیدترین متدهای تصفیه آب استخر در سراسر جهان به شمار میرود ولی به کار گیری این روش جدید بدون توجه به محدودیتهای سیستم و انجام آنها به صورت ناقص ممکن است که به نتایج نامطلوب منتهی شود. به طور کلی این سیستم بر مبنای […]

ضد عفونی کردن آب استخر

ضد عفونی کردن آب استخر

روشهای ضد عفونی کردن آب استخر گاز کلر: نام شیمیایی این ماده اسید هیپوکلریک و فرمول شیمیایی آن HOCl می باشد. به دلیل مشکلات و خطرات بسیاری که برای حمل، نگهداری و استفاده از آن وجود دارد کمتر در استخرهای خانگی و کوچک از گاز کلر برای ضد عفونی کردن آب استخر استفاده می شود. به […]

مونواکسیدکربن

مونواکسیدکربن

آموزش و فرهنگ سازي در جهت کاهش بروز خطرات ناشی از برگشت دود وسایل گازسوز به داخل فضاي مسکونی  بر اساس آمار سازمان آتش نشانی، سالیانه به طور متوسط شاهد 1500 مرگ ناشی از اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن می باشیم.اثر تدریجی گاز مونواکسیدکربن به دلیل کاهش اکسیژن در خون، با توجه به میزان کاهش […]

کیفیت آب استخر

کیفیت آب استخر

کیفیت شیمیایی آب استخر محدوده ایده آل pH برای کیفیت مناسب آب استخر ها بین 7.4 تا 7.6 است. (pH طبیعی چشم انسان حدود 7.4 می باشد). تنظیم pH آب در محدوده مناسب به 3 دلیل دارای اهمیت است: 1- حفاظت از تجهیزات مکانیکی استخر 2- تأمین شرایط آسیاش شناگران 3- افزایش کارآیی مواد ضدعفونی […]