فن کوئل

فن کوئل

فن کوئل چیست؟ فن کوئل وﺳﯿﻠﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﯿﻂ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﯿﺰ دارد. ﺑﺮﺧﻼف اﮐﺜﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﯽ دور از دﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎی ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ […]