بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز

بویلر

بررسی تکنولوژی‌های بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰي وﻇﻴﻔﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ﺣﺮارﺗـﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ و آﺑﮕـﺮم ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﻪ […]