بویلر چیست و انواع مختلف آن به چه صورت است؟

بویلر

بویلر چیست و انواع مختلف آن به چه صورت است؟ بویلر که با نام دیگ بخار و یا دیگ نیز شناخته می‌ شود، به مانند موتور خودرو وظیفه تامین گرمای مورد نظر برای محیط را به کمک گرم کردن سیالات مانند آب بر عهده دارد. در حقیقت می توان گفت که بویلر مجموعه ای از […]

پکیج چگالشی

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج چگالشی یکی از به روزترین سیستم‌های گرمایشی است که برای بهره وری بیشتر بویلرها (دیگ‌ها) طراحی شده است و به نحوه عملکرد پکیج اشاره می‌کند به این صورت که انرژی گرمایی که گاز حاصل از احتراق از دودکش تلف کرده است را بازیافت می‌کند. پکیج در مصارف مختلف با هدف گرم کردن آب کاربرد […]

بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز

بویلر

بررسی تکنولوژی‌های بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰي وﻇﻴﻔﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ﺣﺮارﺗـﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ و آﺑﮕـﺮم ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﻪ […]