بویلر چیست و انواع مختلف آن به چه صورت است؟

بویلر

بویلر چیست و انواع مختلف آن به چه صورت است؟ بویلر که با نام دیگ بخار و یا دیگ نیز شناخته می‌ شود، به مانند موتور خودرو وظیفه تامین گرمای مورد نظر برای محیط را به کمک گرم کردن سیالات مانند آب بر عهده دارد. در حقیقت می توان گفت که بویلر مجموعه ای از […]

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج چگالشی از جدیدترین سیستم‌های گرمایشی محسوب می‌شود که به نام Condensing boiler مشهور است. این پکیج‌ها دارای راندمان بالا هستند و امروزه در اکثر خانه‌ها یافت می‌شود. پکیج‌ها می‌توانند گاز تولید شده از سوختن سوخت‌هایی مانند گاز و نفت را جمع‌آوری کنند و از آن برای گرم کردن آب ورودی به سیستم استفاده کنند […]

بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز

بویلر

بررسی تکنولوژی‌های بویلر چگالشی و پکیج معمولی گازسوز از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰي وﻇﻴﻔﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻧـﺮژي ﺣﺮارﺗـﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳـﺸﻲ و آﺑﮕـﺮم ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ در ﻃﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻛﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎ ﺑﻪ […]