دودکش دیگ و تعیین سایز سطح مقطع

دودکش دیگ

تعیین سایز سطح مقطع دودکش دیگ تعیین سطح مقطع دودکش (استک) ساختمانی رابطه ای کاملا” مستقیم با دو فاکتور اساسی یعنی توان حرارتی دیگ و همچنین طول استک در ساختمان مربوطه دارد. از اینرو میتوان جدول زیر را برای یافتن اندازه سطح مقطع دودکش برای دیگهای کوچک در نظر گرفت . ارتفاع دودکش دیگ بر […]