مونواکسیدکربن

مونواکسیدکربن

آموزش و فرهنگ سازي در جهت کاهش بروز خطرات ناشی از برگشت دود وسایل گازسوز به داخل فضاي مسکونی  بر اساس آمار سازمان آتش نشانی، سالیانه به طور متوسط شاهد 1500 مرگ ناشی از اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن می باشیم.اثر تدریجی گاز مونواکسیدکربن به دلیل کاهش اکسیژن در خون، با توجه به میزان کاهش […]

دودکش دیگ و تعیین سایز سطح مقطع

دودکش دیگ

تعیین سایز سطح مقطع دودکش دیگ تعیین سطح مقطع دودکش (استک) ساختمانی رابطه ای کاملا” مستقیم با دو فاکتور اساسی یعنی توان حرارتی دیگ و همچنین طول استک در ساختمان مربوطه دارد. از اینرو میتوان جدول زیر را برای یافتن اندازه سطح مقطع دودکش برای دیگهای کوچک در نظر گرفت . ارتفاع دودکش دیگ بر […]