انتخاب دیگ در یک سیستم

انتخاب دیگ

انتخاب دیگ در یک سیستم: اﻣﺮوزﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎنی که ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها کار ﻣﻲ کنند درهنگام انتخاب دیگ های ﮔﺮﻣایش ﺁب ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها ﮔﺰینه های ﻣﺘﻨﻮعی را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.  این گزینه ها انواع دیگ های قطعاتی چدنی، دیگ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدي اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ های آتش یا آب، دیگ با لوله های […]

دودکش دیگ و تعیین سایز سطح مقطع

دودکش دیگ

تعیین سایز سطح مقطع دودکش دیگ تعیین سطح مقطع دودکش (استک) ساختمانی رابطه ای کاملا” مستقیم با دو فاکتور اساسی یعنی توان حرارتی دیگ و همچنین طول استک در ساختمان مربوطه دارد. از اینرو میتوان جدول زیر را برای یافتن اندازه سطح مقطع دودکش برای دیگهای کوچک در نظر گرفت . ارتفاع دودکش دیگ بر […]