عیب یابی گرمکن های استخر

عیب یابی گرمکن

عیب یابی گرمکن ها در هنگام عیب یابی گرمکن ها همواره پیش از هر اقدامی گرمکن را خاموش کنید. ترجیحا پمپ را نیز خاموش کرده و جریان برق را قطع کنید. متناسب با آن که چه نوع گرمکنی در استخر مورد استفاده قرار گرفته باشد، رویکردی که باید برای عیب یابی آنها در پیش گرفته […]