ذخیره آب و بررسی انواع مخازن آن

ذخیره آب

مخازن ذخیره آب: (Water Reservoirs) در هر واحد صنعتی بر حسب میزان مصرف آب و برای تأمین مصرف پیک مقدار ذخیره آب اهمیت دارد. مثلاً در صنایع رنگرزی مصرف آب زیاد می باشد، همچنین احتمال خراب شدن پمپ چاه یا قطع آب شهر و نظایر آن فاکتوری در تعیین میزان ذخیره آب است. بنابراین مقدار […]