مونواکسیدکربن

مونواکسیدکربن

آموزش و فرهنگ سازي در جهت کاهش بروز خطرات ناشی از برگشت دود وسایل گازسوز به داخل فضاي مسکونی  بر اساس آمار سازمان آتش نشانی، سالیانه به طور متوسط شاهد 1500 مرگ ناشی از اثر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن می باشیم.اثر تدریجی گاز مونواکسیدکربن به دلیل کاهش اکسیژن در خون، با توجه به میزان کاهش […]