گرمایش از کف و انواع آن

سیسنم گرمایش ازکف

مقدمه: سیستم گرمایش از کف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺣﺖ ﺗـﺮﯾﻦ،سالم ﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮاي ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. هماﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﯾﻚ روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ می‌نمایند، در اﯾـﻦ روش ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺸـﻲ از ﻛﻒ محل ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﯾﻘﯿﻨـﺎ اﺣﺴﺎس […]