گرمکن آب استخر و انتخاب مناسب‌ترین آن

گرمکن آب استخر

بهره های گرمایی استخرها یکی از چالش‌های خرید تجهیزات استخر ها، انتخاب گرمکن آب استخر مناسب است. استخر‌های سرباز و استخر‌های سرپوشیده ای که در معرض تابش خورشید هستند همواره بخشی از انرژی تشعشعی خورشید را به خود جذب می کنند. مقدار نور خورشید جذب شده توسط استخر بر مبنای مقدار نور رسیده به کاسه […]