مشعل گازوئیلی و انتخاب نازل گازوئیلی

نازل گازوئیلی

اندازه نازل مشعل گازوئیلی را می‌توانید مطابق نمونه دستورالعمل زیر بر اساس ظرفیت مشعل گازوئیلی و در محدوده تنظیمی فشار گازوئیل 7 الی 21 بار (که توسط پمپ گازوئیل تنظیم و تأمین می گردد) انتخاب نمائید. مثال: فرض کنید که در حومه شهر تهران (منطقه ای با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا) یک ساختمان […]