گرمایش از کف و انواع آن

سیسنم گرمایش ازکف

مقدمه: سیستم گرمایش از کف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺣﺖ ﺗـﺮﯾﻦ،سالم ﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮاي ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. هماﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﯾﻚ روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ می‌نمایند، در اﯾـﻦ روش ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺸـﻲ از ﻛﻒ محل ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﯾﻘﯿﻨـﺎ اﺣﺴﺎس […]

گاز مصرفی پکیج زمینی

میزان گاز مصرفی پکیج زمینی کالورپک

با استفاده از روش زیر می‌توانیم محاسبه میزان گاز مصرفی پکیج زمینی را انجام دهیم: 1- ابتدا ظرفیت حرارتی پکیج (بر حسب کیلوکالری بر ساعت) را از کاتالوگ می بینیم. 2- عدد ظرفیت حرارتی (بر حسب کیلوکالری بر ساعت) را بر عدد 9410 تقسیم می نمائیم تا میزان مصرف گاز مشعل مربوط به پکیج بر […]