پیش گرم کردن آب شهری از سیکل بسته

پیش گرم کردن آب

پیش گرم کردن آب شهری یا آب بازگشتی از سیکل بسته: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﮕﺎﻟﺶ گازهای ﺧﺮوجی می‌توان از پیش گرم کردن آب ورودی از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮی و ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﺑﺎزگشتی از سیکل ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده کرد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ دارد.ﻛﻪ […]