انتخاب دیگ در یک سیستم

انتخاب دیگ

انتخاب دیگ در یک سیستم: اﻣﺮوزﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎنی که ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها کار ﻣﻲ کنند درهنگام انتخاب دیگ های ﮔﺮﻣایش ﺁب ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها ﮔﺰینه های ﻣﺘﻨﻮعی را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.  این گزینه ها انواع دیگ های قطعاتی چدنی، دیگ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدي اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ های آتش یا آب، دیگ با لوله های […]