سیستم گرمایش از کف چیست و چگونه کار می کند؟

سیستم گرمایش از کف

سیستم گرمایش از کف چیست و چگونه کار می کند؟ سیستم گرمایش از کف به علت تولید انرژی پاک و تجدید پذیر و همچنین بهینه بودن از محبوبیت روز افزون برخوردار شده‌اند. سیستم گرمایش از کف، که با برق و الکتریسیته کار می‌کند، گرما را به خانه و کف زمین از طریق حرکت دادن مایع و […]

گرمایش از کف و انواع آن

سیسنم گرمایش ازکف

مقدمه: سیستم گرمایش از کف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﺣﺖ ﺗـﺮﯾﻦ،سالم ﺗﺮﯾﻦ و ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑـﺮاي ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. هماﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﯾﻚ روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ می‌نمایند، در اﯾـﻦ روش ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﺸـﻲ از ﻛﻒ محل ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧـﻮد درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﯾﻘﯿﻨـﺎ اﺣﺴﺎس […]