مشعل گازوئیلی و انتخاب نازل گازوئیلی

نازل گازوئیلی

اندازه نازل مشعل گازوئیلی را می‌توانید مطابق نمونه دستورالعمل زیر بر اساس ظرفیت مشعل گازوئیلی و در محدوده تنظیمی فشار گازوئیل 7 الی 21 بار (که توسط پمپ گازوئیل تنظیم و تأمین می گردد) انتخاب نمائید.

جدول انتخاب سایز نازل متناسب با فشار پمپ

مثال:

فرض کنید که در حومه شهر تهران (منطقه ای با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا) یک ساختمان با ظرفیت حرارتی 220000 کیلوکالری بر ساعت محاسبه گردیده است. با فرض فشار تنظیمی 15 بار روی پمپ گازوئیل ظرفیت دیگ و مشعل مورد نیاز برای این کاربری و همینطور سایز نازل مشعل گازوئیلی برای این کاربری را تعیین کنید.

انتخاب زاویه پاشش نازل مشعل گازوئیلی برای دیگ های مختلف قسمت دوم

مرحله 1 در انتخاب نازل گازوئیلی :

ظرفیت حرارتی تصحیح شده دیگ برای کاربری در این ارتفاع از سطح دریا.

می‌دانیم که به ازای هر 300 متر ارتفاع از سطح دریا به میزان 4 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ کم می شود.

به همین نسبت در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا به میزان 16 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ کم می شود.

لذا برای گرمایش این ساختمان می بایست به میزان 16 درصد به ظرفیت حرارتی محاسباتی دیگ اضافه نمود.

لذا ظرفیت حرارتی تصحیح شده مورد نیاز دیگ در این شرایط به صورت زیر می باشد.

220000 × (1 + 0.16) = 220000 × 1.16 = 255000 kcal/h

یعنی برای حصول ظرفیت گرمایی 220000 کیلوکالری بر ساعت یک دیگ در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا باید به ظرفیت حرارتی دیگ 255000 کیلوکالری بر ساعت گزینش گردد.

مرحله 2 :

یافتن ظرفیت خروجی گازوئیل مورد نیاز.

می‌دانیم که راندمان احتراقی مشعل حدود 90 درصد می باشد.

از اینرو ظرفیت حرارتی خروجی مورد نیاز مشعل گازوئیلی باید حدود 10 درصد افزایش یابد.

توصیه می شود:  آبگرم مصرفی و محاسبه میزان استفاده

255000 × 1.1 = 280000 kcal/h

مرحله 3 :

محاسبه  میزان مصرف سوخت تصحیح نشده (در فشار 7 بار گازوئیل).

280000 ÷ 10000 = 28 kg/h

مرحله 4 :

مراجعه به جدول زیر و یافتن سایز نازل گازوئیلی در فشار مورد نظر.

در ستون فشار 15 بار عددی حدود 28 کیلوگرم بر ساعت را یافته و در همان ردیف و در ستون سمت چپ یعنی ستون سایز نازل ، عدد سایز نازل را می یابیم. که برای این مورد می توان سایز 6.5 برای نازل گازوئیلی انتخاب نمود.

جدول انتخاب سایز نازل متناسب با فشار پمپ

 

جدول انتخاب سایز نازل متناسب با فشار پمپ قسمت دوم

 

جدول انتخاب سایز نازل متناسب با فشار پمپ قسمت سوم

انتخاب زاویه پاشش نازل مشعل گازوئیلی برای دیگ های مختلف

انتخاب زاویه پاشش نازل مشعل گازوئیلی برای دیگ های مختلف قسمت اول

 

انتخاب زاویه پاشش نازل مشعل گازوئیلی برای دیگ های مختلف قسمت دوم

جهت مشاهده پکیج‌های گرمایشی استخر آذران صنعت امرتات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

خرید پکیج گرمایشی استخر

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید